Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

Virke jobber tett med myndighetene for å ivareta våre medlemsbedrifter gjennom perioden med krisetiltakene iverksatt av helsedirektoratet. På denne siden finner du spørsmål og svar på typiske problemstillinger, samt informasjon om hvordan Virke jobber.

Er koronautbruddet en force majeure-hendelse som gir rett til å avslutte avtalen?
De nærmere rammene rundt force majeure og konsekvensene av force majeure kan være regulert i avtale mellom partene. I mangel av slik avtale reguleres situasjonen av bakgrunnsretten.

Koronaviruset og spredningen av dette vil i seg selv ikke utgjøre en force majeure-hendelse. Hvorvidt man står overfor en force majeure-hendelse, avhenger av hvilke virkninger den pågående situasjonen har på den kontrakten som er inngått.

Når offentlige myndigheter eksempelvis gir pålegg om å avlyse arrangementer av en viss størrelse, er både arrangør og kunde pliktig å innrette seg etter pålegget. Slike offentlige pålegg er derfor å anse som en hindring for gjennomføring av arrangementet og således en force majeure-situasjon som kan gi grunnlag for å avslutte kontrakten. Vi anbefaler aller til enhver tid å følge med på Folke-helseinstituttets hjemmeside.

Som hovedregel vil det imidlertid neppe foreligge force majeure der en av kontraktspartene frivillig ønsker å avslutte kontrakten uten at dette har grunnlag i myndighetspålegg, eksempelvis fordi kunden er bekymret for smittefare eller har innført interne reise- og møte-restriksjoner. Partene må i slike tilfeller forholde seg til de avbestillingsregler som kontrakten regulerer. 

Ved inngåelse av nye kontrakter, hvor utbruddet av koronaviruset og dets mulige konsekvenser er kjent, vil en force majeure regulering neppe frita fra ansvar. Dette betyr at partene i nye kontrakter særskilt må adressere dette.

Kan utleier fastholde driveplikt og iverksette dagmulkt når leietaker må stenge eller redusere åpningstid som følge av koronautbruddet?
Der leietaker er pålagt å stenge av myndighetene, som eksempelvis frisør og serveringssteder, foreligger en force majeure situasjon som kan frita leietaker for ansvar etter leiekontrakten så lenge pålegget varer. Dette innebærer at utleier ikke kan kreve dagmulkt el. for brudd på kontrakten.

Er leietaker fritatt for å betale leie om virksomheten må stenge som følge av pålegg fra myndighetene?
Om myndighetene fatter pålegg om stenging kan leietakers forpliktelser til å betale leie mv. falle bort eller reduseres så lenge påbudet om stenging varer. Det er viktig at leietaker kommer i dialog med utleier om disse forholdene skulle bli aktuelle, slik at man kan finne en løsning som ivaretar begge parters interesser.

Leietaker har ikke fått pålegg om å stenge – men ønsker å stenge likevel. Har leietaker krav på leiefritak?
Dersom leietaker ikke har fått pålegg om å stenge sin virksomhet av myndighetene, men ønsker å stenge for å kutte kostnader eller av andre grunner, foreligger det i utgangspunktet ikke i en force majeur-situasjon. Likevel ser vi at forholdene nå er såpass ekstraordinære og situasjonen endrer seg svært raskt. Av ulike årsaker vil det derfor muligens raskt bli behov for at flere virksomheter ser seg nødt til å holde stengt. Rent juridisk vil dette kunne åpne for konkrete vurderinger, som også vil kunne gi leietaker grunnlag for leiefritak. Vi har følgende eksempler:

Vil leietakere som må stenge fordi samtlige ansatte er syke og/eller i karantene ha krav på leiefritak?
Dersom leietaker kommer i en situasjon der det ikke er mulig å bemanne opp virksomheten på grunn av sykdom og/eller karantene, vil det etter vår oppfatning i utgangspunktet være en force majeur-situasjon. Spesielt gjelder dette i bransjer som krever særskilt kompetanse og hvor det vil være vanskelig å få på plass vikarer for å overvinne bemanningssituasjonen, for eksempel optikere e.l. Leietaker vil i så fall, etter en konkret vurdering, ha krav på leiefritak i perioden hvor stenging er påkrevd.

Har leietaker krav på å få redusert sin husleie når kundetilfanget svikter som følge av koronautbruddet?
Når myndighetene anmoder folk om å holde seg hjemme vil det innebære en dramatisk omsetningssvikt for mange virksomheter og leietakere. Det vil imidlertid per i dag kunne være vanskelig å nå frem med at dette er enn force majeure situasjon som fritar for forpliktelsene etter leiekontrakten, så lenge det ikke foreligger et pålegg om stenging fra myndighetene. Her må det foretas en konkret vurdering sett hen til utviklingen i samfunnet mv. Det er viktig å komme i dialog med utleier om dette tidlig, slik at partene sammen kan ta de nødvendige grep.

Hva er konsekvensene dersom vi ikke klarer å levere bestilte varer?
Manglende levering er å anse som en forsinkelse fra selger. Konsekvenser av forsinkelse på selgers side reguleres av kjøpslovene som har bestemmelser om force majeure.

I følge force majeure-regelen vil selger være fri fra ansvar dersom forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgers kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha forutsett på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Virusutbruddet vi har nå, vil normalt være en hindring utenfor selgers kontroll i den utstrekning utbruddet er årsak til forsinkelser.

Dersom det foreligger en force majeure situasjon fritas din bedrift midlertidig fra plikten til å levere det som er bestilt. I tillegg fritas din bedrift fra et erstatningsansvar for kjøpers eventuelle tap.

Vi understreker imidlertid at koronautbruddet ikke i seg selv gir ansvarsfrihet. Det er konsekvensene av koronautbruddet som er det sentrale, for eksempel stopp i produksjon av varer fra Kina og stopp i transport av varer på grunn av stengte landegrenser og flyplasser. Dersom selger har mulighet for å overvinne følgene av forsinkelsen, vil det heller ikke foreligge ansvarsfrihet. Korona-utbrudd vil som hovedregel defineres som en force majeure-begivenhet så lenge utbruddet hindrer gjennomføring av avtalen.

Det er viktig å påpeke at force majeure ikke betyr at selger har rett til å ta betalt for en vare som ikke leveres: Dersom din bedrift ikke kan levere varen på grunn av korona utbruddet, skal kjøper heller ikke betale for varen.

Selgers leveringsplikt vil gjenoppstå når det igjen er mulig å levere. Force maj-eure situasjonen vil altså ikke i seg selv gi selger rett til å kansellere kontrakten, det er kun en midlertidig ansvarsfrihet.

Merk at kjøpekontrakten kan ha avvikende reguleringer. Det er derfor viktig å lese gjennom kontraktens forpliktelser.

Kan vi øke prisene med grunnlag i force majeure?
Store svingninger i valuta samt andre ekstraomkostninger (eksempelvis økte transportutgifter) innebærer at mange leverandører/selgere får økte kostnader. Kan prisene til kundene økes tilsvarende? Svaret er i utgangspunktet nei med mindre kontrakten åpner for det.

Force majeure gir ikke grunnlag for
å øke prisene. Det er kontrakten som avgjør om leverandøren/selger kan øke prisene. Det er for eksempel mange kontrakter som regulerer at valutaendringer skal være kjøpers risiko. Dersom valutarisiko ikke er regulert og sikret i kontrakten kan risikoen som en klar hovedregel ikke overføres til kjøper.

Etter en konkret vurdering kan det imidlertid forekomme tilfeller hvor leverandør/selger kan kreve prisøkning med grunnlag i avtaleloven § 36. Avtaleloven § 36 åpner for revisjon av urimelige avtaler. Terskelen for slik avtalerevidering er imidlertid meget høy. Selger vil normalt kunne bebreides for ikke å ha inntatt en valutaendringsklausul i avtalen. Valuta-og råvareprisendringer er et naturlig punkt i partenes avtaleforhandlinger hvor risiko fordeles og prisenighet oppnås.

Les mer om Korona på
www.virke.no