Byggevarehandelen 2019

Svakere vekst og kamp om markeds-andeler

Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe for byggevarehandelen. Gruppen omfatter ni av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer til både proff-og privatkunder. Medlemmene kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer.

Lasse Paulsen, analytiker Virke Analyse

Den samlede sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjons-gruppe for byggevaremarkedet ble i 2019 på 36,3 mrd. Dette er en økning på 1,0 prosent sammenlignet med 2018. Totalt omsatte norsk byggevarehandel for 48,9 milliarder i 2019.

Byggevarehandelen er relativt polarisert. Vi har noen store landsdekkende aktører og kjedekonsepter som har betydelige markedsandeler, men det er også rom for mindre aktører med en mer regional profil. Felles for de fleste aktørene, er fokus på proffsegmentet som har vokst mye de siste årene.

Etter flere år med sterk omsetningsvekst i byggevarenæringen, ble veksten lavere i 2019.

– Aktiviteten i det norske boligmarkedet har flatet ut på et høyt nivå, hvilket har bidratt til å dempe veksten i byggevarehandelen, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Det er sterk konkurranse i markedet, både innad i bransjen og fra tilstøtende faghandel. «De siste årene har eierskifter, nyetableringer og oppkjøp kombinert med god organisk vekst gitt sterkere aktører med mer robuste posisjoner i markedet», fortsetter Koksvik.

– Volum og gode innkjøpsavtaler blir avgjørende for byggevarekjedene når de skal sikre en sunn bunnlinje de neste årene.

Fremover kan også økt fokus på bærekraft påvirke konkurransesituasjonen, avslutter Koksvik.

Vekst blant aktørene i
MI-gruppen i 2019
Omsetningen for aktørene i Virkes
MI-gruppe hadde en økning på 1,0 prosent i 2019, fordelt på 1,1 prosent or-ganisk vekst inklusive etablering av nye utsalg og -0,1 prosent gjennom oppkjøp, fusjoner og tap av medlemmer. Aktørenes totale omsetning vokste med 0,35 mrd i 2019. Medlemmene i Virkes MI-gruppe står for rundt 75 prosent av den totale omsetningen i den tradisjonelle byggevarehandelen.

Lasse Paulsen, analytiker Virke Analyse

Aslaug Koksvik, direktør Virke Byggevarehandel

Privatmarkedet bidro til veksten
Etter en lang periode med stadig dreining av salget i retning av proffmarkedet, økte privatmarkedets andel av totalomsetningen noe i 2019.

De siste årene har man sett at stadig flere ønsker å benytte profesjonell bistand i sine bygge- og oppussingsprosjekter, fremfor å gjøre jobben selv. I 2019 falt imidlertid omsetningen i proffsegmentet noe fra et høyt nivå i 2018.

Omsetning i det norske byggevaremarkedet i 2019 Omsetningen for den norske byggevarehandelen hadde en økning på 1,1 prosent i 2019. Veksttallet er et utrykk for den organiske markedsveksten. Antall byggevarehus har økt med 0,5 prosent sammenlignet med 2018. Totalomsetningen for byggevareaktørene vokste med 0,5 mrd. i 2019 til totalt 48,9 milliarder norske kroner.

Prisvekst brukte boliger
Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst, har denne vært moderat etter et omslag i 2017. Det har vært god balanse i boligmarkedet, der kombinasjonen av mange boliger til salgs og høy omsetningsutvikling har bidratt til den lavere boligprisveksten.

Svakere vekstbidrag fra boligmarkedet
Nedgangen i boligprisveksten kan ha virket dempende på aktivitetsnivået i byggevarenæringen i 2019. Boligprisene påvirker lønnsomheten til byggeprosjekter og husholdningenes mulighet til å hente ut formuesøkninger i oppgradering av egen bolig.

Omsetningen av brukte boliger hadde en ganske flat utvikling fra 2018 til 2019, men lå på et høyt nivå når man betrakter utviklingen over tid. Også igangsettingstillatelser til nye boliger utviklet seg ganske stabilt gjennom 2019, etter å ha kommet noe ned fra et høyt nivå i de to foregående årene.