Bidrar byggevare- handelen til å opprettholde «kritiske samfunns- funksjoner»?

I forbindelse med Covid-19 situasjonen har Virke Byggevarehandel bedt advokatkontoret Wikborg Rein vurdere hvorvidt byggevarebutikker kan påberope seg å være en del av kritiske samfunnsfunksjoner hvis det skulle komme dit at butikker ble
stengt.

Utdrag av vurderingen gjengis i denne artikkelen.

Byggevarehus inngår ikke i kjernen av kritiske samfunnsfunksjoner, som mer eller mindre automatisk blir særbehandlet ved eventuelle vedtak eller forskrifter. I en eventuell situasjon hvor det kan bli aktuelt for myndighetene å stenge store deler av butikkene i Norge, unntatt matvarebutikker, apotek og bensinstasjoner, blir spørsmålet om byggevarehus må anses å ha en slik funksjon i samfunnet at det ikke bør stenges.

Slik Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) redegjør for dette, er det to forutsetninger som er sentrale i vurderingen; om det dreier seg om forsyning av kritiske varer til samfunnet, og om selv en kortvarig svikt i leveransene vil true samfunnsfunksjoner. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette er normer som ikke har noen rettslig forankring i lov eller forskrift, men som baserer seg på DSBs syn. Det må likevel antas at DSBs syn på dette, vil ha svært stor (om ikke avgjørende) betydning for vurderingen.

Etter vår vurdering er det noen sentrale forhold som kan begrunne at byggevarehus bør anses å ha en slik funksjon i samfunnet at de ikke bør stenges.

I rapporten nevnes mat og drivstoff som de kritiske og nødvendige varer i samfunnet. Etter vår oppfatning vil imidlertid også forsyning av varer i et byggevarehus kunne være av kritisk nødvendighet for samfunnet.

Vann og avløp
I DSBs rapport er «vann og avløp» en egen underkategori innenfor samfunnets funksjonalitet, ved siden av blant annet vareforsyning. Etter vår oppfatning er manglende forsyning av varer fra Virke Byggevares medlemsbedrifter et relevant eksempel på at vann- og avløpssystemer kan rammes. Ved svikt i vann- og avløpssystemer, vil det ofte være behov for innsatsfaktorer som byggevarehusene leverer.

En innvending mot dette kan imidlertid være at byggevarene potensielt kan skaffes på andre måter enn gjennom byggevarehus, f. eks ved bestillinger direkte fra grossistleddene eller leverandørene. Bestillinger fra grossistene eller leverandørene vil imidlertid gjøre byggevarene mer utilgjengelige og medføre forsinkelser, slik at tilgang via grossistene eller leverandørene derfor ikke nødvendigvis er tilstrekkelig.

Hemmende for kritiske samfunnsfunksjoner
Manglende tilførsel av byggevarer vil kunne være hemmende for andre kritiske samfunnsfunksjoner. Eksempelvis vil det kunne oppstå situasjoner i helsesektoren, innenfor lov og orden, redningstjenester, vann og avløp, kraftforsyning osv. hvor det vil kunne være nødvendig med umiddelbar tilgang på byggevarer. Disse samfunnsfunksjonene har egne lagre og reserver for sine spesifikke virksomheter, men opprettholder ikke generelle lagre av byggevarer og tilsvarende materiell som normalt er tilgjengelig i byggevarehus. Dette taler for at byggevarehus bør holdes åpne for å sikre leveranser av innsatsfaktorer til flere kritiske samfunnsfunksjoner.

Befolkningens sikkerhet
For det andre kan en stengning av byggevarehus ha en generell negativ innvirkning på befolkningens sikkerhet – selv ved en kortvarig stengning. I alle deler av samfunnet, både hos de enkelte borgere, næringslivet og i offentlig sektor, vil det til enhver tid oppstå akutte behov for materialer og byggevarer. Dette kan skyldes naturlige årsaker, slik som uvær, regn eller lynnedslag, men det kan også skyldes hendelser slik som brann og innbrudd. Dersom umiddelbare reparasjoner, utskiftninger og øvrige tiltak uteblir, kan det selv etter kort tid oppstå redusert sikkerhet i samfunnet. Det vil raskt oppstå situasjoner stor utrygghet, og hvor boliger eller kontorer ikke kan benyttes.

Dette vil kunne skape en uro og utrygghet i samfunnet som bør unngås. Dette taler for at byggevarehus bør være tilgjengelige og åpne.

Ved vurderingen av eventuell stengning av byggevarehus må det også tas hensyn til om det er et hensiktsmessig tiltak. Som nevnt innledningsvis må en stengning etter smittevernloven «være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevern og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering». Etter vår vurdering er det van-skelig å se at det vil være «nødvendig» å stenge byggevarehus basert på en slik norm. Vi kan ha forståelse for at det mer hensiktsmessig å stenge klesbutikker, lekebutikker, interiørbutikker mv., da de trolig utgjør en større risiko i smittesam-menheng, i tillegg til at det ikke leverer kritiske innsatsfaktorer til samfunnet.

For byggevarehus derimot, vil det ha svært begrenset effekt å stenge. Sett hen til funksjonen i samfunnet, virker det da ikke som et tjenlig tiltak. Som nevnt i punkt 3.2 er det mindre sannsynlig at den nye koronaloven vil bli benyttet til å stenge byggevarehus, da smittevernloven gir tilstrekkelig hjemmel.

Håndtering i andre land
Vi mener også at det er relevant å vise til hvordan dette er håndtert i enkelte europeiske land, samt USA. Myndighetene i enkelte europeiske land har definert byggevarehandel som en type virksomhet som må unntas fra pålegg om stengning grunnet COVID-19. Det er naturlig at norske myndigheter bør se hen til utenlandsk praksis ved sin vurdering av om byggevarehandel skal unntas fra et eventuelt pålegg om stengning. Dette er også normalt å gjøre ved vurderingen av nye lover, forskrifter og vedtak hvor man ikke ha noen erfaring fra tilsvarende situasjoner i Norge. 

Oppsummering og konklusjoner

Smittevernloven gir myndighetene tilstrekkelig hjemmel til å vedta stengning av varehus. Den nye Koronaloven har sannsynligvis mindre betydning for dette spørsmålet.

Byggevarehus er ikke i kjernen av
«kritiske samfunnsfunksjoner», slik dette er definert og beskrevet av DSB og myndighetene for øvrig.

Vi mener det er gode argumenter for at byggevarehus bidrar til å ivareta flere «kritiske samfunnsfunksjoner»,

og at det derfor kan argumenteres for at medlemsbedriftene må unntas fra et eventuelt vedtak etter smittevernloven § 4-1 om stengning av virksomhet.

Byggevarehusene bidrar til å opprettholde samfunnets grunnleggende behov, ved å sørge for tilgang til kritisk nødvendige varer for flere sektorer.

Selv et kort tidsavbrudd i tilgangen til byggevarehusenes varer kan potensielt medføre en risiko for samfunnets sikkerhet, samt at det vil kunne skape utrygghet og uro i samfunnet dersom disse varene ikke er tilgjengelig.