Mange bedrifter vet at de må gjøre noe på bærekraft, men de vet ikke hva eller hvordan.
De ønsker å komme i gang med bærekraftsarbeidet, men de vet ikke hvor de skal begynne.

Virke har over flere år jobbet for å øke bevisstheten om handel- og tjenestenæringens rolle i en grønn omstilling, både overfor bransjer, bedrifter og politikere.

I stortingsmeldingen om handelsnæringen fra 2018 står det: «Regjeringen ser betydningen av en velfungerende handelsnæring og ønsker å legge til rette for god omstilling innenfor bærekraftige rammer. Dette betyr blant annet at næringen utvikler bærekraftige forretningsmodeller, bidrar til sirkulær økonomi og til at forbrukerne tar miljøvennlige valg i næringen er viktig for å nå klima- og miljømålsettinger og kan være en driver for bærekraftige løsninger.»

Veldig mange problemstillinger knyttet til omstillingen til sirkulær økonomi er felles for alle handelsbedrifter. Det er likevel slik at en del problemstillinger er bransjespesifikke. EUs handlingsplan for sirkulær økonomi peker ut særlig to bransjer; tekstil og byggevarehandelen.

10 millioner til kompetanseheving på bærekraft
Virke ble våren 2020 tildelt 10 millioner kroner for å heve kompetansen på bærekraft og sirkulær økonomi i handelen. Sirkulær økonomi handler om hvordan man skal forlenge levetiden på et produkt, hvordan gjøre det mulig å reparere det, gjenbruk og gjenvinning av materialer – for å holde det i kretsløpet så lenge som mulig. 

Sirkulærøkonomi i byggevarehandelen
For byggevarehandelen kan sirkulærøkonomi handle om innhold i produkter, emballasjeløsninger, hvordan produkter kan repareres og gjenbrukes, selges på nytt eller pantes, og om hvordan løsninger og tjenester blir attraktive for forbrukerne. 

Vi ser at det er i ferd med å etablere seg miljøstandarder på byggeplasser og hvordan de skal drives for å imøtekomme krav fra offentlige byggherrer. Også krav til innhold på produktene er kommet langt i å ha en standard, for eksempel gjennom BREEAM- kravene. Man ser også fremveksten av avfallsfrie og utslippsfrie byggeplasser. Dette setter premissene for små og store leverandører i byggeprosessen. Det stilles krav til innkjøp, design og logistikk. Det hele handler i bunn og grunn ikke så mye om miljø og bærekraft, men mer om logistikk, optimal emballering for å unngå fukt og dermed svinn, mellomlagring av varer, overskuddsvarer – for eksempel å hindre at man kjøper inn for mange sesongvarer.

Og det handler mye om digitale løsninger for å systematisere prosessene.

Virke har gjort egne undersøkelser av kompetansen rundt sirkulær økonomi og bærekraft blant ledere og medarbeidere i medlemsbedrifter for å kunne tilby veiledning og verktøy som treffer.

Nytt tankesett
Hovedfunnene i disse undersøkelsene viser at modenheten, bevisstheten og kompetansen er svært varierende i ulike bransjer. Mens mange har innsett at sirkulær økonomi er et nytt tankesett man må forholde seg til, er det mange som lurer på hva man konkret skal gjøre og hvor man skal starte.

Det er både eksterne og interne drivere for at man må gå fra prat til handling.

  • Mulig ressursmangel, klimarisiko og volatile råvarepriser.
  • Krav og reguleringer fra offentlige myndigheter, både nasjonale og internasjonale. EUs Green deal og handlingsplan for sirkulær økonomi fra mars 2020 inneholder en rekke område som vil prege fremtidens handel, for eksempel produktkrav.
  • Økt etterspørsel fra markedet, forbrukere og samfunnet ellers knyttet til forventninger om at aktørene skal drive bærekraftig.
  • Økte forventningene fra banker og finansinstitusjoner knyttet til lånebe-tingelser.
  • Krav fra eiere om en tydelig strategi for bærekraftig utvikling og håndtering av klimarisiko
  • Forventninger fra potensielle og ek-sisterende medarbeidere om å jobbe i en bedrift som tar samfunnsansvar og forbereder seg på fremtiden.

«Ditt Spor» er gratis, enkelt å ta i bruk og man loses igjennom med gode eksempler fra byggevarehandelen. Registrer din virksomhet på www.virke.no/dittspor og kom igang med bærekraftsarbeidet.

Virke ønsker å være en pådriver og rådgiver for en sirkulær omstilling i handelen. De 10 millionene ble brukt til å utvikle analyser og et digitalt verktøy for deretter å spre kunnskapen om sirkulær økonomi i aktuelle arenaer og nettverk.

Det digitale verktøyet «Ditt spor mot bærekraft» bygger på arbeid Virke allerede har gjort når det gjelder innsikt om hva medlemsbedriftene trenger for å kunne jobbe konkret med bærekraft i sin bedrift. Her får man hjelp til å iverksette tiltak på tre nivåer basert på tre forskjellige spor: 

  1. Tiltak som gir økt gevinst for egen drift knyttet til f.eks avfallssortering, gjenvinning og egne innkjøp.
  2. Tiltak som kan rettes mot leverandørene og varesortiment som ved å stille krav til leverandørene om mer bærekraftig materialer, eller jobbe med å forhindre svinn og feilbestillinger.
  3. Hjelp til å utvikle sirkulære forretningsmodeller hvor overskuddslager, ombruk og tjenester kan bli nye inntektskilder. Trinn for trinn hjelper verktøyet med å konkretisere hvilke tiltak som passer for den enkelte bedrift, og hvor man til slutt ender opp med en skreddersydd bærekraftstrategi.

«Ditt spor mot bærekraft» ble lansert i midten av Februar og har allerede over 100 registrerte virksomheter. Vårt ønske er at deltakerne selv skal kunne arbeide videre med sine utfordringer og at Virke kan være behjelpelig blant annet med innsikt, kompetanseheving i form av bransjenære webinarer, digitale og fysiske kurs etc.

Hvordan komme igang?
Arbeidet mot en bærekraftig handel
vil fortsette i uoverskuelig framtid. For byggevarehandelen gjelder det å forberede seg på at det vil bli stilt krav til alle aktører innenfor handelsnæringen om å endre produkter, tjenester og forretningsmodeller og etablere samarbeide på tvers av verdikjeden. Her er kompetanseheving i alle ledd helt nødvendig skal vil klare å få til en lønnsom og sirkulær fremtid.

Mange bedrifter ønsker å gjøre noe på bærekraft, men vet ikke helt hvordan de skal komme i gang.