Forsyner hele verdikjeden med EPD-er for elektromateriell

Elektrogrossisten Elektroskandia har lansert en miljøkalkulator som skal gi kundene grønne konkurransefordeler. Løsningen lager fullverdige verifisertemiljødeklarasjoner somsenker kostnadene og reduserer tiden fra start til miljødokumentasjonen er ferdig publisert. – Vi er veldig opptatt av bærekraft og ikke minst av at vi sørger for å påvirke hele verdikjeden på en god
måte, sier innkjøps- og markedsdirektør Pål Kristiansen.

MORTEN KRISTIANSEN

Elektroskandia er en av de store elektrogrossistene i Norge – med historie tilbake til 1897(!). Selskapet eies av Rexel som er en av verdens største distributører av elektroprodukter.

Elektroskandia holder til på Langhus og har ca. 16 000 ulike produkter på lager, og totalt ca. 250 000 katalogførte produkter. Omsetningen ligger på ca. 2,5 milliarder kroner, og selskapet betjener tre kundesegmenter: Installasjonsmarkedet, anlegg/industri og e-verk.

Bærekraftengasjementet er nedarvet fra eierselskapet Rexel, som forplikter hele produsent- og leverandørleddet til å ha lik fokus som de selv har.

Tøffe miljømål
Innkjøps- og markedsdirektør Pål Kristiansen forteller at ambisiøse miljømål for reduksjon av CO2-utslipp av egen drift, satt i 2010 frem mot 2020, innebar en reduksjon på 30 prosent. Dette målet ble nådd allerede i 2016. Frem mot 2030 styrer man nå mot en ytterligere reduksjon på 35 prosent.

Miljømålet har også materialisert seg i form av salg av energieffektive løsninger: Eksempelvis ved salg av en lysløsning må man også ha lysstyring. I 2018 nådde man målet om en dobling av salg av energieffektive løsninger.

Frem mot 2030 løftes listen enda høyere: Målet er å redusere CO2-utslipp fra bruken av de solgte produktene med 45 prosent.

– Det betyr at vi må ha en interaksjon med kundene våre, fastslår Kristiansen.

Gir aktive valg
For å nå utslippsmålene er EPD-en et sentralt verktøy. En miljøscore gis basert på mer enn 20 parametere, delt inn i ulike faser av et produkts liv. En EPD inneholder informasjon om råvarer, transport til fabrikk og produksjon – frakt fra fabrikk, lagring, emballasje og videreforsendelse, installasjon inkludert svinn, retur- og emballasjehåndtering, gjenbruk og avfallsbehandling etter endt levetid.

I bruksfasen gis det score for selve bruken, vedlikehold, reparasjon, utskifting, oppfriskning og energibruk. På enden av livssyklusen beregnes miljøbelastningen for demontering, transport og avfallsbehandling – mens det etter endt levetid beregnes miljøpotensialet ved resirkulering og gjenbruk.

LCA.NO AS

Skybaserte løsninger for miljødokumentasjon.

LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Deres verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. Dette gjør at verktøyene har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljødokumentasjon og analyser effektivt og ressursbesparende.

Dette er en EPD

EPD (Environmental Product Declaration) er i dagligtale en autorisert miljødeklarasjon for et produkt eller tjeneste.

EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste – og er alltid basert på internasjonale standarder EPD gir et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.

EPD omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, gjennom levetiden og ved endt livsløp – det vil si gjennom hele verdikjeden.

– Derfor må vi ha et samarbeid med for eksempel elektrikeren for å kunne komme med aktive valg til kunden, sier Kristiansen.

En dynamisk løsning
En EPD er med andre ord en oppsummering av miljøegenskapene til et produkt eller tjeneste, basert på internasjonale standarder.

– En Svane-merking eller Miljø-fyrtårn-sertifisering forteller ingenting om produktet, men om hva bedriftene jobber med innen dette området. I stedet for å gå for miljømerking, støtter vår EPD-løsning direkte flere av FNs 17 bærekraftmål.
 
– Entreprenører og offentlige oppdragsgivere vil ha riktig miljøprosjektering med livsløpsvurderinger på prosjektene. Da snakker vi om ISO 14044, som også understøttes i løsningen, forteller Kristiansen.
 
Elektroskandia har kalt løsningen EP-D-Miljøkalkulator som nå er en godkjent og verifisert løsning for å lage EPD-ene. Løsningen er laget i tett samarbeid med LCA.no på deres plattform www.lca.tool – som har gjort tilsvarende for flere andre bransjer.
 
– Hele systemet er dynamisk laget. Om vi eller leverandør foretar en optimering, kommer det kunden til gode. Vi går fra hyllekjøp til spesialkjøp, basert på de faktiske forventningene kundene har, fastslår Kristiansen.
 
– Elektroskandia endrer ikke bare sin bransje med det arbeidet de gjør, men viser hvordan en slik framtidsrettet satsing fremmer alle ledd i verdikjeden. De bruker sin rolle som grossist til å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon til sine kunder, sier Trond Edvardsen, direktør i LCA.no AS
 
Hele verdikjeden i sving
Målsettingen til Elektroskandia er at alle deres leverandører skal med i løsningen. Ca. 20 er med hittil.
 
– Vi begynte med kabel, som utgjør en betydelig del av omsetningen vår. I tillegg skal det rulles ut en rekke EPD-er de neste månedene, sier Kristiansen.
 
Han forteller at det er et stort apparat i sving for å få lagt inn dokumentasjonen, med blant annet kursing hos LCA.no AS for leverandører.
 
– Vi jobber med å få dette tilgjengelig på nettbutikken vår, slik at kundene kan ta grønne valg. For eksempel når man må bestille for å få miljøvennlig transport. Skal kunden ha produktet med ekspress og fly, blir det ikke miljøriktig. Da er det bedre å fylle en bil eller sende det med tog.
 
Ifølge Kristiansen er Elektroskandia den første som gjør dette for elektrobransjen. Arbeidet har pågått i over to år.
 
– Vi ønsket å bevege oss bort fra å presentere miljøkonsepter på PowerPoint og drive med «Green Washing», til faktisk å gjøre noe med det.

FØRST I NORGE: Innkjøps- og markedsdirektør Pål Kristiansen i Elektroskandia har lagt ned betydelige ressurser i å kunne tilby EPD-Miljøkalkulatoren til hele verdikjeden. (Foto: Elektroskandia)

– Vi ser at det begynner å komme krav om EPD-er nå, så dette er noe som tvinger seg frem. For EPD-Norge har dette vært en «Game Changer»: I stedet for at en og annen isolert leverandør gjør noe, har vi satt alt dette i system for hele verdikjeden, forteller Kristiansen.
 

Gevinster i flere ledd

– Hva er gevinstene med å ta i bruk EP-D-Miljøkalkulatoren?
– Man får en kontinuerlig reduksjon av miljøbelastningen i verdikjeden. Når man har fokus på reduksjon av CO2, må man fjerne noe i verdikjeden. Da tillegges produktet andre egenskaper eller blir et rimeligere produkt – og gevinsten kan fordeles på de som har innsats i verdikjeden.
 
– Hva med nytten for kundene?
– De fleste bedriftene i Norge har innleide konsulenter for å lage et miljøregnskap. Disse trenger informasjon fra kunden og må manuelt summere opp alle miljøegenskapene på alt som er forbrukt. Med EPD-Miljøkalkulatoren har bedriften all informasjon selv, og kan egentlig bare trykke på «Play» og få ut alt.
 
– Vi har digitalisert den faktiske effekten for hver enkelt kunde basert på dennes handlemønster, logistikkbehov og varekjøp.
 
– Har dere noen konkurransefordel av å være først ute med dette?
– Det er vel aldri best å være først, men det er viktig å vise vei. Våre eiere har høye miljøkrav og vi kan ikke gå noen annen vei. Når kundene beveger seg og stiller krav, må vi allerede være klare. Derfor har vi utviklet dette, og drevet det på vegne av bransjen.
 
– Så kundene er bevisste på og opptatt av miljøaspektet?
– Ja, definitivt! Alle segmentene vi opererer i har et miljøfokus. Noen er tidligere ute enn andre: De offentlig eide har allerede fått slike krav og kan vurdere miljøaspektet opp til 30 prosent på et offentlig anbud. Nå som dette systemet er oppe vil dette kunne evalueres slik intensjonen er med en EPD.
 
– Installasjonssegmentet vil få akkurat samme krav. Man må lage miljøriktige bygg i dag, å ikke gjøre det er rett og slett litt umusikalsk.