Nytt samarbeid skal få fart på digitalisering av byggenæringen

Et nytt bransjesamarbeid skal tilrettelegge for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres digitalt.

Gjennom opprettelsen av PDT Norge tar byggenæringen et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring.

Gjennom at PDT Norge gjøre digitale produktdatamaler (kalt PDT) tilgjengelig for bransjen, blir det enklere å sammenligne og sortere produkter, basert på en felles informasjonsstruktur.  

Målet er at produktdokumentasjon som er basert på en felles informasjonsstruktur vil stimulere til utvikling av nye digitale støtteverktøy. På sikt vil dette gjøre det lettere å sammenligne byggevarenes egenskaper på tvers av ulike leverandører og til nytte for både for vareprodusenter og de som skal kjøpe produktene.

PDT Norge
En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning.

For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes.

I dag er produktinformasjon for byggevarer i stor grad basert på papir eller pdf’er. Det finnes varedatabaser, men ulike varedatabaser og regneark bruker forskjellige datastrukturer og klassifikasjoner. Dette gjør det utfordrende og kostnadskrevende å oppdatere og forvalte informasjonen.

Med bakgrunn i de varslede kravene fra myndigheter og kunder i hele næringen til standardisert, maskinlesbar produktinformasjon, har en arbeidsgruppe siden september 2020 jobbet for å utarbeide et beslutningsunderlag for å etablere en forvaltningsorganisasjon for produktdatamaler i Norge.

Gruppen har bestått av:
  • Byggevareindustrien, Jøns Sjøgren
  • Elektroforeningen, Frank Jaegtnes
  • Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang, Hilde Widerøe Wibe
  • Treindustrien, Heidi Finstad
  • VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland
  • VKE Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Thor Endre Lexow