Virke Byggevarehandel runder 10 år

I år er det 10 år siden Virke Byggevarehandel så dagens lys. Vi ba det sittende styret om å svare på noen overordnede spørsmål om byggevarebransjen: Muligheter, trusler, fremtid og Virkes rolle for bransjen.

Morten Kristiansen

Tror på skattefradrag for fornuftig rehabilitering

Administrerende direktør Kjell Paulsrud, Neumann Bygg

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?

– Jeg reiser relativt mye i Norge, i og med Neumann er et kystlinjebasert selskap. Jeg ser et stort behov for fornyelse av eksisterende bygningsmasse. Dette rehabiliteringsmarkedet tror jeg vil være formidabelt – og det er spennende for både proff- og privatdelen i bransjen.
 
– Hvis vi nå samtidig får en ordning hvor folk kan få skattefradrag for å gjøre fornuftig rehabilitering av boliger, tror jeg det vil være bra for de som skal bo i disse boligene – og for oss som næring.
 
– Tror du at det skattefradraget kommer?
– Ja, det tror jeg kommer!
 
– Hva tror du er den største trusselen for byggevarehandelen de neste årene?
– På kort sikt er det at antall oppstarter av byggeprosjekter går ned; de er betydelig redusert. Vi kan ikke bare skylde på koronasituasjonen, fordi antall oppstarter var fallende allerede før denne. Utfordringen er størst i de store byene.
 
– Langsiktig er det to utfordringer: En samlet bransje har en stor utfordring knyttet til å bli mer miljøeffektive. Det er mulig å løse, men det er for eksempel en utfordring knyttet til det å bli miljøsertifisert og å få på plass gode strukturer for å unngå unødvendig avfall på byggeplassene.
 
– Jeg tror også vi får se en strukturendring i bransjen de neste årene, med færre og større varehus. Og det vil tvinge seg frem en betydelig endring og et skarpere skille mellom proff og privat. Jeg tror at digitalisering og kravet til dokumentasjon vil øke, og det vil drive disse endringene.
 
– Hvordan tror du bransjen byggevarehandel ser ut om 10 år?
– Det vil være færre byggevarehus og det vil være et skarpere skille mellom de som driver proff og de som driver privat. Jeg er ganske sikker på at det blir trenden, men så spørs det i hvilket omfang.
 
– Vil bransjen være mer digitalisert også?
– Ja, det vil være en mye mer digitalisert ordreflyt og marginene vil bli utfordret.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– Som en mellomstor kjede har vi glede av Virke i at de er en støttespiller på det som har med det legale å gjøre. Alle rådene vi får på arbeidsgiversiden etc., er vi fornøyd med.
 
– Og vi er fornøyd med den trenden vi ser nå; at vi er en aktør som blir lyttet til. At vi tar rollen som en viktig – kanskje den viktigste – organisasjonen som regjeringen lytter til og inviterer til bordet. Det at vi har en egen plattform hos Virke for dette, og at vi når frem med det som er vårt ståsted, er utrolig viktig.

Vil bli mer samhandling i verdikjeden

Administrerende direktør Audun Løhre, Gausdal landhandleri.

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?

– Jeg tror det er to hoveddrivere: digitalisering og miljø og bærekraft. Når det gjelder digitalisering synes jeg at bransjen og hele verdikjeden har kommet for kort. Det ligger jo systemer og løsninger der i dag, men vi ser at mange kunder er avventende Og per i dag skjer det for lite handel som går digitalt.
 
– Når det gjelder miljø og bærekraft handler det om å jobbe med konsepter for miljøriktige løsninger og innovasjoner sammen med produsentene, slik at man får med seg innspill fra markedet og kundene tilbake til produsentene. Det er de litt større driverne for mulighetene jeg ser de neste årene.
 
– Hva tror du er den største trusselen for byggevarehandelen de neste årene?
– Hvis man deler byggevaremarkedet i to så ser jeg ikke en umiddelbar trussel for privatmarkedet utover at det kan bli noe svakere kjøpekraft fremover. Vi har en situasjon i Norge i dag hvor veldig mange av husholdningenes formuer er bundet opp i bolig og fritidsbolig. Nordmenn har en lang tradisjon for både å pusse opp og vedlikeholde og ta vare på egne verdier, så den tror vi kommer til å holde seg relativt stabil.
 
– Men likevel er det noen trusler der: En ting er dette med arbeidsinnvandringen, dersom denne stopper opp vil det være mindre kapasitet i proffmarkedet på anleggene. Og det er selvfølgelig en generell usikkerhet knyttet til om byggeprosjekter vil bli satt på vent. Det ser vi et visst tegn på nå; at nyboligprosjekter har opplevd et lite fall.
 
– Hvordan tror du bransjen byggevarehandel ser ut om 10 år?
– Ti år er langt frem, og vanskelig å spå, men jeg tror at mer handel vil gå digitalt og elektronisk. Jeg tror at miljø og bærekraft vil være enda høyere på agendaen og ha enda større fokus både i privat- og proffmarkedet.
 
– Og så tror jeg at det fremover også vil være mer samhandel mellom industri, handel og kunde for å finne gode løsninger, for eksempel på produkter, produktutvikling, innovasjon osv.
 
– Tror du også at rollen til byggevarehandelen også vil ha endret seg?
– Vanskelig å se. Logistikk står for en stor del av virksomheten, vi frakter varer inn til byggevarehusene og frakter varer ut fra sentrallagre i store volum. Dette vil ikke endre seg noe særlig fremover. Men jeg tror at mer av samhandlingen vil forgå digitalt.
 
– Selve uttransporten av varer, og behov for byggevarehus, vil være der fremover. De kan jo komme «game changere», men jeg ser ikke at det vil skje i vår bransje.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– Det er generell myndighetspåvirkning, og å sørge for å sette byggevarehandelen høyt på agendaen og synliggjøre den verdiskapningen som skjer i handelen. Påvirke rammevilkårene, både innenfor digitalisering og miljø – samt å prøve å finne gode løsninger for bransjen og enkeltmedlemmene.

To sentrale skifter gir muligheter

CEO Asbjørn Vennebo, Dahl Optimera.

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?

– Det er to ting; både det grønne skiftet og det digitale skiftet. Det digitale understøtter det grønne, for å muliggjøre det. Når det gjelder det grønne skiftet kan det for eksempel være at man skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser, så da må vi løse det.

– Hva tror du er den største trusselen for byggevarehandelen de neste årene?
– Det kan være den generelle utvikling av norsk økonomi. Historisk sett er vi vant til at det går opp og ned i markedet og vi tilpasser oss det. Men skal jeg trekke frem en, så er det utviklingen av norsk økonomi.
 
– Det er nødvendig med lover og regler, men man må passe på at det ikke blir for mye byråkrati.
 
– Er det et problem i dagens marked med for mye lover og regler?
– Nei, men mye kan ta lang tid. Det er lange prosesser for å få behandlet ting.
 
– Hvordan tror du bransjen byggevarehandel ser ut om 10 år?
– For det første tror jeg at det blir færre aktører. Ser man på de siste par årene er markedet redusert med tre, fire aktører som er kjøpt opp eller slått sammen – og jeg tror den utviklingen vil fortsette. Det bunner i at man må ha en kritisk masse for å løse for eksempel digitaliseringen, som har enorme kostnader. Det vil gagne de største som har evne til å få dette til.
 
– Færre enheter ja vel, men færre utsalg også, totalt sett?
– Ja, det skjer jo en viss avskalling, selv om den ikke har vært så stor. Men krav til anlegg og utforming spiller inn.
 
– Mer klikk og hent, og besøk i butikk går ned. Er det en tenkt mulighet?
– Ja, vi ser det i enkelte kundesegmenter, som for eksempel større entreprenørkunder. De besøker ikke byggevarehusene våre. Der er handelen langt på vei allerede digitalisert.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– Rammebetingelser overfor myndighetene. Der synes jeg Virke har gjort en kjempejobb nå i forbindelse med koronakrisen og utfordringene rundt den. For bransjen er det dette med bransjestandarder innen enkelte områder, herunder det grønne skiftet. Og så er jo Virke en arbeidsgiverorganisasjon for oss, og det er viktig å videreføre.

Optimist på vegne av bransjen

Styreleder Thomas Beck, Carlsen Fritzøe.

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?
– Markedsmessig tror jeg at ROT-markedet blir ganske viktig. Det er mange muligheter med kombinasjonen ROT- og nybyggmarkedet, men ROT-markedet er viktig for byggevarehandelen.

– Hva tror du er den største trusselen for byggevarehandelen de neste årene?
– Det bygges annerledes nå med mer prefabrikasjon, som medfører at noe av materialintensiteten går ned – og det er jo en trussel i form av volumer. Nye byggemetoder tas i bruk på forskjellige måter, og det er en del som går utenom byggevarehandelen. Det bygges kanskje litt mindre enn det som har vært tradisjonelt også. Men jeg er ikke så veldig pessimistisk på vegne av bransjen…
 
– Hvordan tror du bransjen byggevarehandel ser ut om 10 år?
– Jeg tror at kundene i stor grad vil følge de samme mønstrene. Nettbaserte løsninger vil vokse noe, men jeg tror fremdeles at byggevarebutikkene vil ha sin plass. Det har jo vist seg så langt at det ikke er noen som har kommet opp med veldig smarte løsninger som kan erstatte butikken. Mange byggevarer er ikke er så velegnet for netthandel.
 
– Vil det være like mange konstellasjoner som i dag?
– Nei, det blir sikkert noen færre.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– I utgangspunktet er det næringspolitikk; å fremskaffe gode rammevilkår for byggevarebransjen, slik jeg ser det.
 
 

Butikkenes rolle vil bli annerledes

Administrerende direktør Knut Strand Jacobsen, Byggmakker Handel.

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?
– Effektivisering, helt klart! At man tar bransjelederskapet og bruker det til å gjøre alle byggeprosessene mer effektive, og det handler i all hovedsak om digitalisering. Effektivisering er den største muligheten, og digitalisering er et nøkkelord for å få dette til.
 
– Hva tror du er den største trusselen for byggevarehandelen de neste årene?
– Trusselen er skyggesiden av mulighetene.  Den som ikke følger med i timen nå, ramler ut. Og når jeg sier følger med, er overskriften at det skjer en profesjonalisering av hele verdikjeden og under-overskriften er konsolidering: Det blir færre, større og mer proffe aktører.
 
– Byggevare er et internasjonalisert marked. De siste årene har de største enhetene fått internasjonale eiere, det gjelder også på produsent- og installatørsiden. Dette gir en deling i bransjen mellom de store og flinke, og de andre – som blir stadig færre.
 
– Jeg tror det er bra for samfunnet fordi det øker kvaliteten på byggeprosesser og effektiviteten. De som ikke er med på det løpet, vil falle ut.
 
– Hvordan tror du bransjen byggevarehandel ser ut om 10 år?
– Butikkenes rolle vil bli litt annerledes. I dag er de både butikker og lagerpunkter for henting, plukking og utkjøring av byggevarer. Jeg tror at selve distribusjonsrollen for butikkene blir mindre. Jeg er sikker på at butikkene, om de ikke blir færre, så blir de i alle fall mindre.
 
– Jeg tror også at graden av utkjøring til mottaker av varene, øker. Det er en følge av mer digital handel, men også standardisering av varer og mer transparente systemer. Kunnskapen blir mer tilgjengelig for kundesiden, og da vil det kanskje bli litt mindre behov for store butikker og kanskje også, til en viss grad, bemanning i butikkene.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– Nummer en er å være arbeidsgiverorganisasjon; være vår forhandlingspart i samfunnets ordninger for lønnsdannelser og arbeidsvilkår.
 
– Nummer to er rollen som talerør.
 
Virke gir oss et sikkert sted for å ivareta bransjens interesser. Med sikkert mener jeg at vi samtidig ivaretar konkurranselovgivning og de begrensinger vi kan ha i å samarbeide mellom aktørene. Ingen ønsker å bryte loven, og Virke tar rollen som vårt talerør, men har samtidig både juridisk og forretningsmessig kompetanse, slik at man ikke trår feil.
 
– Nummer tre handler om verdikjedeinterne forhold. Der er Virke en medspiller i både offentlig og private initiativ når det gjelder prosjekter for å gjøre samfunnet vårt bedre: Alt fra vareretur og gjenbruk til energieffektivisering og andre typer standardiseringsfora.

Må være obs på disruptive krefter i fremtiden

Administrerende direktør Espen Braaten, OBS Bygg/Coop.

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?
– Være bevisst de store trendene, øke effektiviteten, bli enda bedre på å tilpasse oss kundenes behov og gi digitaliseringen ytterligere fart.
 
– Hva tror du er den største trusselen for byggevarehandelen de neste årene?
– At vi ikke er tilstrekkelig oppmerksom på at konkurransen kan ta nye former og at potensielle disruptive krefter også kan treffe byggevarehandelen.
 
– Hvordan tror du bransjen byggevarehandel ser ut om 10 år?
– Enda flere initiativ rundt bærekraft både mot sluttkunde og i egen verdikjede, og at det kan være like lett eller lettere å avtale og/eller kjøpe en håndverkertjeneste i en byggevareforretning som hos mange håndverkere selv.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– Fortsette det gode arbeidet mot myndighetene og jobbe aktivt med strukturer for bransjen.

Vil se store endringer innen logistikkområdet

Administrerende direktør Thomas Støkken, Løvenskiold Handel/Maxbo.

– Hva tror du er den største muligheten for byggevarehandelen de neste årene?
– Underliggende er det det en trygghet i at behovet for byggevarer vil være der i uoverskuelig fremtid, selv om det er mørke skyer i horisonten nå for de neste 6-18 månedene.
 
– I hele byggenæringen er det potensial for å effektivisere samhandlingen gjennom digitalisering. Jeg tror vi vil se store endringer innenfor logistikkområdet med mer avanserte tjenester der byggevare-handelen utvider sitt tjenestespekter inn mot proffkundene. Bærekraft som for eksempel lave utslipp og lite bruk av plast, vil bli en «licence to operate».
 
– En ting som slo meg da jeg kom inn i bransjen for tre år siden er hvor mange gode produkter som ikke etterspørres, noe som må være frustrerende for byggevareprodusentene. I stedet konkurreres det på pris på standardproduktene, som for eksempel gipsplater eller isolasjon.
 
– Jeg tror vi kan få mer fornøyde kunder om vi klarer å synliggjøre fordelene til alternativene, som for eksempel at de er mer bærekraftige, har bedre lyddemping eller er mer effektive på byggeplass. Her er det et potensial for win-win-win – for kunde, handel og produsent.
 
– Hva mener du er det viktigste Virke Byggevarehandel kan bidra med til medlemmene?
– Koronakrisen har synligjort godt hva Virke Byggevarehandel kan bidra med; støtte medlemmene når de har behov for bistand i uoversiktlig farvann og fremme medlemmenes interesser inn mot for eksempel myndighetene.
 
– I tillegg er dette et godt forum for store saker som standardisering, digitalisering og bærekraft på bransjenivå.