Mindre prat, mer handlekraft

I samarbeid med Opinion har Virke nylig spurt over 600 ledere i små og mellomstore bedrifter i handels- og tjenestenæringen hva de faktisk gjør for å bli mer bærekraftige. Med det ønsker vi å gi et ærlig bilde av status for omstilling i bredden av norsk næringsliv.

Denne første kartleggingen representerer et nullpunkt, og vi vil foreta jevnlige målinger fremover for å følge status i bærekraftsarbeidet. Vi kaller det «Handlekraft».

Det haster å ta grep
FNs klimapanels nye hovedrapport viser at det ikke er tvil om at menneskelig påvirkning har ført til oppvarming i atmosfæren, havet og på land. Global oppvarming vil bikke 1,5° C og 2,0° C i løpet av dette århundret, med mindre verden raskt gjennomfører kraftige utslippskutt. Mange av endringene vi har sett, som issmelting, havnivåstigning og økning av ekstremvær, vil være irreversible de neste århundrene. Rapporten viser også at det fortsatt er mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Hvis vi handler NÅ. 

Hele næringslivet må med
Handlekraft viser at små og mellomstore bedrifter trenger veiledning i hvordan de kan bli mer bærekraftige, og til å se hvordan de kan utnytte dette til å bli mer konkurransedyktige. Samtidig viser undersøkelsen at vi trenger mer kunnskap om status for omstilling i bredden av norsk næringsliv som måler faktiske handlinger.  Vi trenger mindre prat og mer grønn handlekraft.

Politisk er det gjort mye bra for industri, sjømat og andre store næringer i Norge. Nå er det vår tur. Skal vi få et grønt skifte, og ikke et grønt skille, må vi få hele næringslivet med.

Funn 1

Funn 2

Funn 3

Funn 4

Funn 5

Virkes politiske krav

• Et helhetlig program for sirkulær omstilling i handel- og tjenester, slik Prosess21 var et arbeid for sirkulærøkonomi i industrien.

• Styrket satsing på utbygging av infrastruktur for lavutslippstransport, som ladepunkter eller andre fornybare energikilder. Økt CO2-avgift må følges med økt støtte til slik utbygging.

• Et grønt skatteutvalg som anbefaler skatte- og avgiftsendringer som bidrar til økt lønnsomhet for de bærekraftige løsningene.