Grossistoverenskomsten

Virke og partene (Fellesforbundet, Parat og YTF) har kommet til enighet om revisjon av Grossistoverenskomstene. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør.

Resultatene oppsummert

 • Lange og intense forhandlinger
 • Partene er enige om å gjøre betydelige endringer i garantilønnsordningen
 • Partene er enige om en felles satsing på kompetanseheving
 • Nye bestemmelser som legger til rette for reelle lokale forhandlinger
 • Justeringer i arbeidstidsbestemmelsene
 • Det innføres et likebehandlingsprinsipp for forskuttering av sykepenger

Garantilønnsbestemmelsen

 • Virkningstidspunktet er endret fra
 • 1. februar til 1. april
 •  Beregningsgrunnlaget endres ved at virkningen av uregelmessige tillegg og bonus i grunnlaget for garantert minstelønn fases gradvis ut over 5 år, med en femtedel pr år
 • Partene er enige om at lønnsreguleringen skal ligge innenfor frontfagsrammen
 • Endringene gir på sikt handlingsrom for sentrale og lokale tillegg innenfor frontfagsrammen

Lokale lønnsforhandlinger

 • Reelle lønnsforhandlinger skal gjennomføres årlig
 • Grunnlaget for vurderingene er bedriftens 1) økonomi, 2) produktivitet, 3) lønnsomhet og 4) framtidsutsikter

Sentralt avtalt pott til lokale forhandlinger:

 • Tariffoppgjøret 2021: Minimum 0,5 %
 • Tariffoppgjøret 2022: Minimum 0,3 %

Kompetansepakken

Partene har et felles mål om å sikre at både virksomhetene og den enkelte ansatte til enhver tid har riktig kompetanse
 
Det etableres et kompetanseutvalg som skal gjennomføre tiltakene og etablere et kompetansefond
 
Kompetansefond finansieres innenfor/som en del av rammen i tariffoppgjørene mellom Virke og Fellesforbundet
 
Partene går i dialog med myndighetene for å etablere et bransjeprogram for grossistområdet
 
Finansiering avklares i mellomoppgjøret 2021
 
Forskuttering av sykepenger
Det innføres et likebehandlingsprinsipp for forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget:
 
«Virke og parten vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger».
 
Det innebærer ingen plikt til forskuttering, kun likebehandling
 
Det innebærer ikke en rett til full lønn under sykdom (lønn utover lovens grense på 6G).
 

Arbeidstid
Tillegg for forskjøvet arbeidstid endres til et tillegg på 30% av ordinær timelønn per time

Bedriftstilpasset arbeidstidsordning (BTA) gjøres til en permanent ordning

Før eller i forbindelse med inngåelse av en BTA avtale kan de lokale partene be om bistand fra de sentrale partene

I vurderingen skal det legges vekt på arbeidets art

Bestemmelsen krever fremdeles enighet, men med sentral bistand vil vi kunne avverge at en av partene misbruker ordningen