10 millioner for å øke kompetansen

Nå skal bærekraft og sirkulærøkonomi på agendaen

Virke fikk 10 millioner kroner for å øke kunnskapen om bærekraft og sirkulærøkonomi i handelsleddet. Byggevarehandelen er en av bransjene i målgruppen, og Solveig Irgens er leid inn  for å få mest mulig ut av midlene i prosjektets relativt korte tidsrom.

Morten Kristiansen

I den grønne omstillingspakken Regjeringen lanserte 27.mai 2020 ble Virke tildelt 10 millioner kroner for å heve kompetansen om bærekraft og sirkulær økonomi i handelen.

Handelsnæringen er stor og spenner over et vidt spekter av bransjer, produkt- og tjenesteområder/kategorier. Veldig mange problemstillinger knyttet til omstillingen til sirkulær økonomi er felles for alle handelsbedrifter.

Det er likevel slik at en del problemstillinger er bransjespesifikke. For bransjespesifikke løsninger ønsker Virke å teste ut på og samarbeide med bedrifter i to utvalgte bransjer, som er prioritert i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi, og der organisasjonen mener modenheten er størst: Tekstil, mote og fritid samt byggevarehandelen.

Digitalt læringsverktøy i sentrum
Prosjektleder Solveig Irgens forteller at prosjektet er delt inn i tre delområder: Digitale læringsverktøy, innsikt og analyse og regionale nettverk.

Prosjektperioden er relativt kort.

– Virke fikk tilsagnsbrevet 7. juli og jeg begynte 3. august. Midlene skal være brukt opp innen 31. desember, så det er et veldig høyt tempo. Som prosjektleder tenker jeg at vi må levere fra oss noen byggeklosser som det går an å bygge videre på, for denne utfordringen er ikke løst på fem måneder. Dette kommer til å ta tid, fastslår Irgens.

Det første delområdet, digitale læringsverktøy, handler om å lage nettopp det – myntet på daglige ledere i små
og mellomstore bedrifter. Ifølge Irgens treffer ikke nødvendigvis dette de store byggevarekjedene, men det treffer en del av de som leverer til byggevarekjedene, og de som driver enkeltbutikker innen bransjen. – Dette verktøyet er et «hvor begynner jeg» -verktøy hvis man skal jobbe med bærekraft. Det er en stor del av prosjektet for det er relativt kostnadskrevende, forteller hun.

Verktøyet heter «Ditt spor for bærekraft» og bygger på arbeid Virke allerede har gjort når det gjelder innsikt om hva medlemsbedriftene trenger for å kunne jobbe med bærekraft.

Kartlegger kompetansen
Det andre delområdet, innsikt og analyse, handler om å få oversikt over ståa.

– Nå jobber vi med å kartlegge kompetansen hos de som jobber i byggevarekjedene som ledere eller medarbeidere med ansvar for innkjøp, design og logistikk. Vi finner ut hva et er som driver dem i jobben deres, hva de ser kommer og hva som kreves av dem i dag for holde seg a jour kompetansemessig, forteller Irgens.

I skrivende stund er kun et fåtall personer intervjuet, så det foreligger ikke noen endelig analyse.

– Men en lett analyse av fellestrekkene viser at en veldig sterk drivkraft blant byggevarekjedene er Oslo kommune og Statsbygg – og deres krav til hvordan en byggeplass skal drives, hva man skal bruke av materialer i byggene etc.
 
– Det som er på full fart inn er utslippsfrie byggeplasser, avfallsfrie byggeplasser og BREEAM-kravene som er kjent for mange, sier Irgens.
 
Hun forteller at man ser at det som skjer i Oslo brer seg utover i de store byene.

først, og så tar det en stund før det kommer til de minste byggeplassene i mer grisgrendte strøk.

– Da er spørsmålet: Hva kreves det av de som jobber med innkjøp, design og logistikk hvis man skal ta alle disse kravene på alvor? Det er en pekepinn på hva som kommer til å skje i fremtiden.
 
– I detalj handler det ikke så mye om miljø og bærekraft, men mer om logistikk, optimal emballering for å unngå fukt og dermed svinn, mellomlagring av varer, overskuddsvarer – for eksempel å hindre at man kjøper inn for mange sesongvarer. Og det handler mye om digitale løsninger, påpeker Irgens.
 
Vil lage møteplasser
Det tredje delområdet, regionale nettverk, er bare så vidt satt i gang.
 
– Der ser vi litt på å skape noen synergier mellom det Virke jobber med på satsingsområdet for oppstarts- og vekstbedrifter, for å se om vi klarer å skape innovasjonsmøteplasser mellom etablerte bedrifter og oppstartsselskaper.
 
– Ofte er oppstartsselskaper av natur, bærekraftige. De baserer forretningsmodellen sin på bærekraft, så vi håper å kunne skape noe i møtet mellom de to. Men vi har foreløpig ikke kommet lenger enn at vi har en idé om det, sier Irgens.
 
– Hvordan vil du beskrive ståa når det gjelder sirkulærøkonomi og bærekraft i byggevarehandlene per nå?
 
– Byggevarehandelen er veldig etterspørselsstyrt, og «kremmere» snur seg fort rundt, de – hvis kundene vil ha noe. Byggevarehandelen er i stand til å levere det markedet vil ha, men den er nok ikke pådriver for at det skal skje en endring, mener Irgens.

Hun legger til at det likevel har skjedd mye med bærekraft i byggevarehandelen siden sist hun var i kontakt med bransjen for rundt tre år siden, den gang som leder for lavenergiprogrammet.

– Det henger nøye sammen med digitaliseringstakten, og det har skjedd noe på systemnivå: Hvilke krav man stiller til leverandørene sine, hva slags kontrollsystemer man har etc.
– men det er fortsatt langt igjen.
 
– Jeg kunne for eksempel kanskje ønsket meg et tettere samarbeid mellom norsk byggevareindustri og norsk byggevarehandel for å kunne utvikle og teste ut flere bærekraftige produkter som er produsert i Norge.
 
Vanskelig omstilling
– Hva har vi av eksempler på bærekraft og sirkulærøkonomi i byggevarehandelen i dag?
 
– Bærekraft er jo mer enn sirkulærøkonomi. Sirkulærøkonomi handler om hvordan man skal forlenge levetiden på et produkt, hvordan gjøre det mulig å reparere det, gjenbruk og gjenvinning av materialer – for å holde det i kretsløpet så lenge som mulig. Men det er ingen evighetsmaskin.
– Dette strider vel egentlig mot handelens grunnlag?
 
– Ja, og det er det som gjør dette vanskelig. Det er en ganske høy overgangsrisiko: Når du tjener mye penger på å produsere noe som skal kastes, er det vanskelig
å omstille seg. Ingen tvil om det, sier Irgens.
 
Hun viser likevel til «smakebiter» på sirkulærøkonomi innen byggevarehandelen: En del av kjedene jobber sammen med Glava med retur av isolasjon som er feilåpnet eller blitt skadet på byggeplass.
 
– Da kan man returnere den til Glava for den kan gå rett inn i produksjonen igjen. Det samme har man for eksempel med gips, i stedet for at den går til energigjenvinning – for da er produktet ute av dansen.

SKAL KARTLEGGE KOMPETANSEN: Prosjektleder Solveig Irgens jobber på høygir for å levere fra seg byggeklosser som kan berede grunnen for ytterligere kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi i byggevarehandelen. (Foto: Entro AS)

Irgens nevner også konseptet Tørn.no som selger overskuddsvarer for byggevarehandelen. – Men dette er en del av prosjektet, å kartlegge og finne en del av disse gode eksemplene, fastslår hun. Går ikke veldig fort
– Hva med ombruk, er det en del av prosjektet?
– Ombruk er en del av sirkulærøkonomien, men innen bygg er det et «buzz-ord». Det er veldig mange hindre og jeg synes at ombruk tar litt vel mye plass.
– Det er veldig mye man kan gjøre før man begynner å tenke ombruk: For eksempel forhindre svinn og la være å bestille feil. Vi ser at det med overskuddslagre og feilbestillinger er et såpass stort problem at man burde gjøre noe med det fremfor å tenke på ombruk av materialer som har vært i et bygg i mange år.
– Nettopp derfor er jeg så opptatt av digitalisering,
fordi feilbestillinger ofte handler om at man ikke har helt oversikt over hvor varen er, om det er riktig vare, har den riktige miljøkvaliteter, er den på rett sted til rett tid..?
 
– Det har vært snakket om sirkulærøkonomi i mange år. Hva synes du om farten i bransjen og i samfunnet generelt sett?
 
– Norge er ikke raskest, vi har litt for god råd, tror jeg. Det er ikke noen spesielt sterke drivere verken politisk eller økonomisk. Men det jeg synes er bra, er at fra å ha et veldig ensidig energieffektiviseringsfokus i byggebransjen i Norge, har man i hvert fall begynt å snakke om materialer og transport – i det hele tatt flere deler av bærekraftspørsmålet. Det er bra og det har gått ganske fort.
 
Gjenstår mye arbeid
– Hvordan skal det pågående prosjektet måles og rapporteres?
– Den viktigste leveransen er det digitale verktøyet «Ditt spor for bærekraft». Og vi kommer til å levere en del kunnskap og oversikt til departementet, som sier noe om hvordan det står til og hva vi mener skal til for å løfte kompetansen.
 
– Er dette å regne som et forprosjekt for et videre løp?
 
– Ja, vi håper det. Som jeg fortalte Virke da jeg begynte: Nå begynner jobben for å finne ut av hvordan vi skal jobbe med dette de neste 10 årene, for dette tar tid. Så vi håper å ha noe å bygge videre på som, litt avhengig av finansiering, kan gå videre – eller man kan ta det ut i andre typer prosjekter som ikke krever fullt så mye finansiering. Vi må rett og slett ha en plan A og B for videre arbeid, fastslår Irgens.