Derfor er din jobb viktig!

Hele 84 prosent svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med hjelpen de fikk i begravelsesbyrået. 93 prosent svarer at de ikke følte seg presset av byrået til å velge en dyrere løsning. Dette viser resultatet av omdømmeundersøkelsen i gravferdsbransjen.

Gravferdsbransjen har vært i medias søkelys igjen. Enkelte vinklinger på oppslagene antyder at gravferdsbransjen grådig utnytter mennesker i en sårbar situasjon. Det er hevdes også at konkurransen i bransjen er liten og at det derfor er behov for nye aktører som kan gi de «etablerte» byråene konkurranse.

Noen av påstandene som kommer, er langt unna den virkeligheten bransjens kunder opplever. Den nylig gjennomførte omdømmeundersøkelsen viser et helt annet bilde enn det som er formidlet i det mediene.

Vi har spurt folk som har benyttet et begravelsesbyrå, og de som ikke har hatt noe kontakt med bransjen. På ulike spørsmål har vi fått svar på deres opplevelse av møtet med begravelsesbyrået. Av de som har hatt kontakt med begravelsesbyrået sier 84 prosent at de var fornøyd/svært fornøyd med hjelpen de fikk. 93 prosent svarte at de ikke følte seg presset til å velge en dyrere løsning for gravferden. Vi kommer tilbake til en grundig presentasjon av resultatene.

De spurte var svært fornøyd med den informa-sjonen og veiledningen de fikk av gravferds-konsulenten, for å få sine personlige ønsker om gravferden oppfylt. Og her er linken til tittelen på denne lederen.

Jeg vet godt hvor mye arbeid og omtanke som utføres av ansatte i begravelsesbyråene i møte med pårørende hver eneste dag. To sterke opplevelser som bekrefter dette inntrykket. Jeg var til stede i to gravferder i februar hvor jeg fulgte to bransjekollegaer som gikk bort så altfor tidlig. Jeg satt i benkeraden og ble stolt over å høre hva disse to hadde betydd i sine lokalmiljø, virkelige ressurspersoner! Du kan lese minneord i denne utgaven av Gravferdsnytt.

Virke Gravferd jobber kontinuerlig for å dyktiggjøre gravferdskonsulentene i bransjen, slik at de kan møte kunden på en god måte. Det handler om å identifisere kundens behov, veilede i de alternative løsningene for gravferden, og om å gi god prisinformasjon om de valgene kunden tar.

Gravferdskonsulenten i begravelsesbyråene er den viktigste ressursen i møte med kunden. Omdømmeundersøkelsen bekrefter dette.

Utviklingen i bransjen går fort, og konkurransen i enkelte regioner tiltar. Det er slik det skal være. Bransjen skal tåle et kritisk søkelys, og fremstå seriøs og transparent. På byråenes hjemmesider finnes mye relevant informasjon slik at pårørende kan orientere seg om priser og løsninger.

I snitt blir vi pårørende to ganger i livet (når våre foreldre dør). Og i de fleste tilfeller er vi ikke forberedt på dette og må på kort tid ta mange valg. Da er det viktig å møte en gravferdskonsulent som kan veilede pårørende til gode løsninger som de skal leve videre med!

Gunnar Hammersmark, Bransjedirektør