QUO VADIS?

Det er en mulighet for at noen vil oppleve meg som «avvi-klet», som vår styreleder refererer til i Gravferdsnytt nr. 3 19. Etter 50 år I bransjen føler jeg meg likevel meningsberettiget om vår bransjes utvikling. For meg vil alltid gravferdsbransjen være tuftet på kulturelle-, etiske- og moralske verdier.

Vi er de pårørendes ombudsmenn og skal ivareta deres interesser og behov på best mulig måte. Vi skal også selvfølgelig ivareta byråets behov ved å ha den beste kvalitet på de varer og tjenester vi tilbyr og gir. Med beste kvalitet mener jeg da «den beste» og ikke bare «godt nok». I vår engstelse for konkurranse og markedsandeler mener jeg å ense en utvikling fra «det beste» til «godt nok».

Det har aldri vært solgt så mange «billigkister» som nå, enkelt utstyrt. Vi har en sterk økning av antall gravferder uten seremoni og vi har aldri før tilbudt de enkleste løsninger så aktivt.

Trender
Dette er en trend vi ser i hele Europa og bransjen er under sterkt press. Nye aktører kommer på markedet med de enkleste løsningene til en rimelig pris. Nettbyråer uten lokal tilknytning og uten den nødvendige kompetansen tar i mange land økende andel av oppdragene. I Sverige har økningen i gravferd uten tradisjonell seremoni øket fra 2% i 2014 til nærmere 10% i 2019. Dette er på landsbasis. Blant de store nettbyråene er andelen av gravferd uten seremoni, ca 60%. (info fra SBF). I Danmark er tallene litt mer uklare idet de kun registrerer seremoni uten prest. De tallene viser at ca. 16% er uten prest. De har ingen opplysninger om forskjell mellom store byer og landet for øvrig, men en klar oppfatning om at andelen er større i byene. I Norge ser vi den samme utviklingen.

Markedsføring
Vi har nye aktører i Norge som i etableringsfasen aktivt har prøvet å sverte den eksisterende bransjen ved å komme med uriktige påstander og synsinger rundt vår virksomhet. Det er nye aktører som med overlegg kobler sine hjemmesider på Google til blant annet mitt navn, Josef Bentzen. Det er Google som gir de muligheten for dette og de betaler høye priser for muligheten. Ifølge Standard for god gravferdsskikk § 6-1 punkt 4, «I markedsføring på nett skal ikke konkurrenters egennavn (merkevare) benyttes som søkeord», så er dette ikke tillatt som medlem av Virke Gravferd.

Det siste fenomenet er at et medlemsbyrå i Virke Gravferd har startet en reklamekampanje rettet mot de over 40 år, kanalisert gjennom Facebook. Etter min oppfatning og standard er dette i strid med § 6., « ….tydelige retningslinjer slik at markedsføringen ikke oppleves påtrengende og støtende». Jeg vet at noen mottagere har opplevd dette som støtende.

En bransje i endring
Bransjen selv må selvfølgelig håndtere konkurranse og endringer i markedet. Spørsmålet mitt er om vi gjør dette på en måte som gagner samfunnet og de gode effektene av «en verdig gravferd?»

Hva taper samfunnet om økningen av gravferder uten seremoni får fortsette? Vi vet at mennesker trenger riter i mange av livets hendelser. Ritene skal faktisk hjelpe oss å leve videre så godt og harmonisk som mulig.

Jeg er litt overrasket over deler av bransjens presentasjon av
«Gravferd uten seremoni» på sine hjemmesider, og da med et sterkt fokus på den rimelige prisen i forhold til «Normal gravferd med seremoni» eller «Påkostet gravferd med seremoni».

Vi blir med dette en sterk meningsytrer om at gravferd er dyrt og at uten seremoni er «godt nok». Om man virkelig mener at gravferd er dyrt i forhold til hva man får igjen og den reelle «nytteverdien», kan jeg forstå noe av holdningene. Jeg mener imidlertid at frykten for konkurranse og ønske om økt markedstil-gang er den største årsaken til denne utviklingen.

Økonomi
Jeg er vel vitende om at økonomi er viktig for de pårørende, men det er et paradoks at gjennomsnittsnordmannen aldri har hatt bedre økonomi enn i dag. Våre ytringer fra bransjen har gitt inntrykk av at gravferd er dyrt, uten å fortelle hvilke verdier det ivaretar og gir.

Vi har en rett i Norge til å få dekket kostnadene til en ordinær enkel seremoni gjennom NAV dersom økonomien til avdøde avdekker et slikt behov. Den såkalte Gravferdsstønaden.

Bransjen
Om jeg så er «avviklet» i andres øyne, er jeg likevel engstelig for at bransjen er i ferd med å avvikle deler av egen virksomhet som etter min mening er viktige for samfunnet.

Jeg vet at denne bransjen består av de beste kolleger med de beste intensjoner, verdier og den beste moral. Håper vi klarer å bevare det viktigste!

Josef Bentzen