Standard for god gravferdsskikk

Standard for god gravferdsskikk er et dokument som beskriver hva bransjen mener er god drift av et begravelsesbyrå og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.

Standarden er tuftet på den europeiske bransjestandarden i EFFS og norsk lovverk, og gjelder for alle begravelsesbyråer med medlemskap i Virke gravferd.

Formålet med standarden er:

• å sikre at etterlattes ønsker og behov ivaretas
• å legge til rette for etterlattes sorgprosesser
• å forankre gjennomføring av gravferder i tradisjoner og legge til rette for variasjoner
• å sikre at den døde tas hånd om med verdighet og respekt fra dødssted til gravplass
• å legge til rette for at gravferden skjer med respekt for avdødes religion eller livssyn
• å sikre at begravelsesbyråene opprettholder høy faglig standard
• å sikre at begravelsesbyråene har en redelig og etterrettelig forretningsdrift og høy etisk standard
 
Det har vært nyetablering av begravelsesbyråer flere steder i landet den senere tid, og vi merker økt konkurranse i bransjen. Det er sunt. Vi registrerer også at flere byråer ønsker medlemskap i Virke Gravferd, og det er bra! Hvordan kan vi sikre at alle medlemmer etterlever de etiske reglene og formålene som vi er forpliktet på? Det finnes ingen offentlig godkjenningsordning for å starte et begravelsesbyrå. Virke Gravferd har gjennom mange år utviklet et kompetanseprogram som tilbys alle våre medlemmer. Vi setter krav til at nye medlemmer skal ha gjennomført deler av programmet innen tå år etter innvilget medlemskap. Dette har bidratt til høy kvalitet i bransjen. Gravferdsbransjen betjener en kundegruppe som ofte er i en sårbar livssituasjon når de opplever dødsfall i nære relasjoner. 

Derfor er det satt ekstra krav til oss. Vi driver forretning og skal sørge for trygge og gode arbeidsplasser. Vi skal være tilgjengelige for våre kunder hele døgnet. Vi skal sikre at etterlattes ønsker og behov ivaretas. Det er et krevende, men svært givende oppdrag. I en situasjon hvor antall totale dødsfall i Norge er stabilt, og hvor flere nye aktører etablerer seg vil konkurransen forsterkes. Når denne konkurransen er tuftet på de etiske reglene og på standard for god gravferdsskikk vil alle parter være tjent med dette, ikke minst forbrukerne.

Gunnar Hammersmark
Bransjedirektør i Virke Gravferd