Pandemien i våre nordiske naboland

Hvordan har pandemien påvirket våre kolleger i
de andre nordiske landene.

Gravferdsnytt har spurt:

– Vi har måttet utsette mange seremonier

Rúnar Geirmundsson

ÚTFARARÞJÓNUSTAN EHF

Vi har måttet utsette mange seremonier mens vi ventet på at familiemedlemmer skulle komme seg ut av karantene. Det ble iverksatt høyere krav til hygienetiltak som som har meført høyere tidsforbruk på å rengjøre lokaler, biler og utstyr, og til å skaffe nok smitteverne-utstyr.

Antall tillatte gjester til seremonien er begrenset, og det betyr at at gravferdskonsulentene måtte vente utenfor for å att gi flere deltakere mulighet til å delta. Vi trenger mer ansatte på vakt og som back-up. Byråene måtte lage planer for å dekke opp om ansatte kunne bli satt i karantene. 

At vi måtte utsette mange begravelser ga mer belastning på kapasiteten til egnet oppbevaring av kistene. Men vi har bare hatt 10 bekreftet døde i covid-19. Befolkningen på Island er blitt vant til seremonier med færre deltakere, og da har live streaming av seremonien blitt et alternativ.

I Reykjavik, kan kun opp til 50 personer delta i seremonien, inkludert begravelsesbyrået, prest, organist og sangere. Maksimalt antall kan bli utvidet i de kommende ukene eller månedene. Nye tilnærminger til den ordinære gravferdstradisjon er en mulig konsekvens av pandemien, det ser vi. Når familier må velge hvem som skal inviteres til seremonier vil mange oppleve at seremonien blir mer personlig og privat. 

Siden vi ikke har hatt så mange dødsfall, er vi mest berørt av strenge karanteneregler. Vi har hatt full smittesporing, noe som har betydd at mange har blitt satt i karantene og har gjort det vanskelig å planlegge bemanning. Den største belastningen har vært infrastrukturen rundt oppbevaring av kister mens vi ventet på at familiene skulle komme ut av karantene. Krematoriet også trengt større lagringskapasitet.

Vi opplevde litt mer neddempede seremonier. Vi har aldri hatt så mange som har brukt livestreaming, og det kommer definitivt til å fortsette, nå som mange har opplevd muligheten. Vi har blitt forent og akseptert å gjøre ting annerledes, atmosfæren har vært mer avslappet og familier har fått mer privat tid til å sørge. Det er är mer fokus på hva som er grunnlaget,for å si farvel og ha et øyeblikks stillhet med avdøde. Ikke noe press på familierå ha en stor minnestund med kaffe, mat og brus. Alt er skalert ned og nesten ingen har følelser av skyld. 

Livestreaming og et ønske om å ha mindre seremonier. Hvordan folk hilser på hverandre, med klemmer og kyss kan også bli permanent endret.

Samarbeidet kom ikke raskt nok igang

Kyllikki Forsius

VANTAAN HAUTAUSTOIMISTO

Etterlatte tar mer kontakt via e-post og telefon, og færre kommer til byrået. De spør også om det er trygt å besøke oss. Det er vanskeligere å arrangere en begravelse når du ikke kan imøtekomme ønskene til alle slektninger. For øyeblikket er det forbudt å samle mer enn ti personer i Finland.

Imidlertid kan de nærmeste familie samles selv om det er flere av dem. Kirken anbefaler at seremonien holdes ved graven og kisten tatt der på forhånd. Noen menigheter har også begynt å argumentere for direkte kremering, og at seremonien kan avholdes på et senere tidspunkt.

Mye mindre blomster er bestilt, da det ikke er bilkortesje som vanlig. Og minnesamvær holdes ikke i det hele tatt. 

Noen begravelsesbyråer er bekymret for at folk bestiller den billigste kisten når bilkortesjen ikke kan gjennomføres. Direkte kremering påvirker også kistevalget. Vi har måttet kjøpe smittevernutstyr til transportpersonalet.

Det vanskeligste har vært å begrense antall deltakere i begravelser og endringer i begravelsespraksis. Først fikk vi ikke riktig og tilstrekkelig informasjon om hvilken beskyttelse vi trengte og om smitterisikoen for infeksjon hos avdøde. Det tok tid før samarbeidet med menighetene, sykehusene og myndighetene kom i gang. Å få tak i nok smitteverneutstyr har vært svært vanskelig, og vi har ikke hatt nok munnbind og øyebeskyttelse. I starten var det vanskelig å få helsepersonell til å ta sin del av ansvaret dor sin del av stell av den døde. Før begravelsesbyrået kan hente en smittet avdød må kroppen legges i en bodybag. Det var også mye diskusjon om byråansatte trengte å vite at likene kunne være smittsom. Mange sykehus merker ikke smittedødsfall i henhold til anbefalingene. 

Folkehelseinstituttet har gitt oss god veiledning og bransjeorganisasjon har aktivt informert medlemmer om viktigheten av smittevernutstyr og gode prosedyrer når behandler transport, stell og nedlegg av døde.

Vi har hatt svært få dødsfall, og antall smittede har også vært på et lavt nivå. Noen restriksjoner vil trolig oppheves i begynnelsen av juni. Hvis vi da får flere dødsfall, kan det føre til mangel på kapasitet til egnet oppbevaring og kjølekapasitet. Kanskje vi får flere restriksjoner rundt begravelser. Tidsramme fra dødsfall til gravferd skal være gjennomført kan bli utvidet, selv om om menighetene holder begravelser flere dager i uken om nødvendig. Normalt holdes begravelser på torsdager, fredager og lørdager. 

Samarbeidsteam ble etablert svært raskt for å planlegge prosedyrer rundt behandling av de ulike lemenetene rundt stell, neddlegg, transport og gjennomføring av gravferd. Et godt samarbeid med helsemyndighet, kirken og vår egen bransjeorganisasjon..

Mange mennesker overreagerer fordi de ikke har tilstrekkelig informasjon, for eksempel om hvor smittsomt avdøde er. Frykten for smitte gjør at folk som jobber i menighetene er redd for både för slektninger og avdøde, og det fører til begravelser uten seremoni. Visning er ikke tillatt, uavhengig av om personen er testet positivt for covid-19 eller ikke. Bruk av smittevernvernutstyr i vårt arbeid med døde vil trolig også endres fremover. Tidligere ble kun engangshansker brukt, og ikke noe mer. Smittsomme sykdommer må rapporteres av helsemyndighetene til de som arbeider med avdøde. 

Fokus på gode rutiner med bruk av smittevernutstyr i bransjen. Gode beredskapsplaner for en pandemi skulle ha vært på plass tidligere. Det vil bli gjort nå, med planer om smittevernutstyr og lagerav dette. Egnede oppbevaringsrom før døde må også planlegges. Større lager av bodybags er nødvendig fordi vi ikke er selvforsynte i Finland. Det må være fungerende grupper og former for samarbeid för for å komme i gang raskt beslutninger om dødsraten skulle øke raskt, spesielt i store byer.

Vi var raskt oppe med Corona-sider på intranettet vårt

Ulf Lerneus

Förbundsdirektör, Sveriges Begravningsbyråers Förbund

I Sverige har vi til nå hatt 5041 døde (pr. 17.6) med Covid-19. Halvparten av disse har funnet sted i Stockholm, ellers svært ujevnt fordelt i landet. Det første dødsfallet ble registrert 11. mars og deretter gikk utvikling veldig fort og smitten spredte seg til institusjoner for eldre.

Vi var raskt oppe med en side på intranettet vårt; CoronaInfo for å kunne komme til ansatte ute hos medlemsbyråene for å gi informasjon. Har nå fått lagt ut mye informasjon og retningslinjer blant våre 21 regioner om rutiner og prosedyrer for hvordan avdøde behandles, og smitteregime rundt behandling og henting. og den delen har vært fra. Det har vært uklare prosedyrer i regionene og i mange kommuner ingen prosedyrer i det hele tatt.

Det første byråene merket var alle etterlatte som kansellerte og utsatte begravelser, noe som skapte mye ekstra arbeid. Og mange gjester som da avmeldte seg til minnestunder medførte også mye ekstra arbeid i byråene.

Når nasjonale råd satte begrensninger på maksimalt 50 personer ble det krevende å finne gode løsninger for mange etterlatte. Mange valgte kremasjon før seremonien og på den måten ble løsningen litt smidigere med å finne rett tidspunkt og sted for seremoni. For de som ville ha en “tradisjonell” begravelse seremoni ble det til stor hjelp for mange familier å få tilbudet om “Live streaming” som vi var raske å produsere, allerede klart fra 19. mars. I dag er det ca 10 begravelser om dagen som livestreames.

Nå er det mer en normal situasjon til tross for flere dødsfall, i april var det om lag 2000 flere dødsfall enn en vanlig april.

For byråene har omsetningen i Sverige falt med om lag 25% og begravelsesdelen er delt inn i to deler for fakturering.

I SBF har det vært viktig å ta vare på våre medlemsbyråer, og vi har tilbudt tilstrekkelig med smittevernsutstyr, engangsfrakker, bodybags, hansker, åndedrettsvern, desinfeksjon, etc.

Nå er det som jeg nevnte en
“normal situasjon” til tross for flere dødsfall med covid-19, men alle prosedyrer og retningslinjer er nå etablert og godt kjent, så vi er godt forberedt hvis det kommer en andre bølge. Det som skjer nå er alle seremoniene som ble utsatt som skal videreføres litt lenger frem, alt som ble kansellert og ombooket.

Som jeg skrev tidligere, det var mangelfult og tvetydig rundt reglene og retningslinjene for behandling av avdøde. Vi måtte skrive veldig mye tilpassede instruksjoner. Og så var det mangel på smittevernutstyr. Men her ble det gjort et godt stykke arbeid i SBF gjennom et solid arbeid av vår resepsjonist Linda Fernando.

Vi har også vært redde for at ansatte i byråene skulle bli syke, men det har heldigvis vært svært lite av dette. For vi må være “Friske når andre er sjuke”

Vi har hatt et veldig godt samarbeid med alle myndigheter, den svenske kirken, Fonus og andre i denne perioden. Og vi har hatt mye dialog i digitale møter.

Stockholmsregionen har vært, og er, regionen som har vært hardest rammet. Det har hele tiden vært et godt samarbeid og mye god informasjon og koordinering som andre deler av landet har fått glede av.

Også det notatet som helseforetaket Region Stockholm sørget for:
“Den gode omsorg” med behandling av døde. Her var det både etikk og verdighet!

Til tross for et stort antall dødsfall, har vi hatt en felles god forståelse av håndteringen.

Vi føler ikke belastningen har vært så stor, men da vil være det ekstra arbeidet som har blitt rundt begravelsene, og det at det ikke var ikke mulig å tilby tjenester som normalt.

Der må jeg selvfølgelig nevne Livestreaming som selvfølgelig hadde kommet før eller senere, men nå kom den automatisk. Og at mange har valgt urneseremoni har hatt stor innvirkning.

Begge de ovennevnte vil forbli. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, men man kan forestille seg at det vil blir flere urneseremonier, og flere direkte kremasjoner uten seremoni. Men jeg tror også at denne pandemiperioden har gitt mange mennesker innsikt i viktigheten av det fysiske møtet og det å kunne ta farvel med en som er død. Denne muligheten har nå vært svært begrenset, og når vi kommer tilbake til normale tilstander så tror og håper jeg at antall deltakere i gravferdene vil øke igjen.

Våre nasjonale beredskapsplaner vil selvfølgelig også bli redigert og omarbeidet i henhold til nye erfaringer med pandemien.

Samarbeidet kom ikke raskt nok igang

Ole Roed Jakobsen

BRANCHEDIREKTØR DANSKE BEDEMAND

Mye.
Vi gjør ikke hjemmebesøk, alle samtaler blir gjort via telefon eller digitalt. Det blir vanskelig å vise god omsorg til etterlatte. Man får bare være en person per fire kvadratmeter i kirken, og det er forbud mot å samle mer enn ti personer.
Begravelsene er derfor blitt bare for de aller nærmeste og mange har valgt kun kremasjon for senere å holde en urnebisettelse. Prestene har anledning til det ha jordfestelse med urnen i stedet for kisten. Gravferdskonsulentene har benyttet smitteverntiltak i alle situasjoner. Det er ikke over ennå! Vi ser for oss at ansatte må fortsette å beskytte seg for Covid-19 smitte i mange måneder ennå.

Å få smittevernutstyr, som munnbind og håndsprit. Markedet eksploderte, ble det raskt mangel og prisene ble urimelige høye. Midt i det kaoset måtte vi i bransjeorganisasjonen hjelpe medlemmene og vi gikk derfor ut i pressen med vår frustrasjon over at begravelsesbransjen i Danmark ble ikke betraktet som en del av helsesektoren. Vi kunne ikke skaffe smitteverneutstyr, men måtte kjøpe av de som leverer til helsevesenet.

Det mest smertefulle har det ikke vært å kunne gi de etterlatte en klem, et klapp på skulderen eller bare et håndtrykk å vise støtte og sympati.

Byråene forholdt seg rolig, fulgte bransjeorganisasjonens anbefalinger og brukt smitteverneutstyr. IT-teknologien hjalp oss veldig godt, det fungerte bra å kommunisere via telefon- og video.

Vi har anbefalt at alle dødsfall bør behandles som coronadødsfall, fordi vi ikke alltid visste det om avdøde var smittet eller ikke. For de første dødsfallene kom bekreftelsen noen dager senere at de ble smittet med covid-19. Derfor bestemte vi at man skal ha fullt smitteverneutstyr ved stell og nedlegg og det var nytt. Tidligere har kun hansker vært brukt, men det vil sannsynligvis endre seg, slik at vi etter dette i langt større grad vil benytte smittevernutstyr. Vi har fått opplyst at også avdøde kan smitte gjennom utåndet luft som kan komme for eksempel når kroppen blir beveget.

Vi har lært at vi burde ha bedre oversikt over beredskapslager på smittevernutstyr, og at begravelsesbransjen blir en del av den danske helsesektoren. Vi opplever at vi generelt har et godt kunnskapsgrunnlag, og at vi kan takle praktisk talt enhver situasjon i fremtiden.