Målsetting og bærende prinsipper

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Bransjenormen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

1. God hygiene
2. Redusert kontakthyppighet mellom personer
3. Syke personer skal være i isolasjon/ karantene
 
Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige utfra lokal praksis og lokale bestemmelser.
 
Tjenesten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.
 
Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Ledelsen i den enkelte virksomhet må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og etterlatte. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen.

Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Tiltak må derfor være basert på Helsedirektoratet sine prinsipper og eventuelle kommunale tiltak, og virksomhetene bør etterstrebe en standard i tråd med intensjonen i denne veilederen.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeids-tilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/ coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/ Er du i tvil, kontakt Virke, eller søk råd hos kommunelegen!

Oppsummering av tiltak

• Når seremonien gjennomføres i en kirke/kapell er Den norske kirke arrangementsansvarlig
 
• Gravferdsbyrå, er i samarbeider med forrettende prest og andre tilsatte i kirken ansvarlig for at nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern generelt følges.
 
• Ved seremonier i regi av andre tros- eller livssynssamfunn er det begravelsesbyrået som er arrangementsansvarlig.
 
• Ved livssynsåpne/andre seremonier er det begravelsesbyrået som er arrangementsansvarlig
 
• Hvis begravelsesbyrået formidler minnesamvær, er byrået arrangementsansvarlig for dette arrangementet.
 
• Arrangementsansvarlig må avklare ansvarsforholdet for rengjøring av lokalet,  toaletter, utstyr og alt som er benyttet i minnesamværet i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer.
 
• Huseier gir retningslinjer for eventuell servering.
 
• Som formidler av minnesamvær er byrået forpliktet til å kvalitetssikre at stedet minnesamværet arrangeres gjennomfører dette i samsvar med myndighetens  smitteråd.
 
• Det er krav om navneliste på minnesamvær er det krav til navnelister. Som ansvarlig arrangør har man ansvar for å minne gjestene om at kravet overholdes.