Hvorfor er Virke Gravferd viktig for sammenslutningene i bransjen?

Det siste året har det skjedd en konsolidering i gravferdsbransjen gjennom at mange byråer rundt omkring i Norge har gått inn i en eller annen sammenslutning. I kjølvannet av dette kommer en bekymring blant de andre byråene – hvordan påvirker dette hele bransjens felles møteplass, Virke Gravferd?

Har byråer som er del av en sammenslutning behov for Virke Gravferd?

Gunhild Melbø Tajet, Daglig leder, Byrågruppen Heder AS Jan Willy Løken, Adm. Direktør i Jølstad

Heder og Jølstad er helt klare i svaret: JA, vi har behov for Virke Gravferd. Virke Gravferd er et viktig talerør for bransjen og et naturlig samlingspunkt. At omtrent hele bransjen er samlet her, gir troverdighet og tyngde bak uttalelsene fra Virke Gravferd og organisasjonen utgjør et naturlig kontaktpunkt for alle som trenger dialog med bransjen.

Sette saker på dagsordenen
Som en del av Virke klarer gravferdsbransjen å nå frem med budskap som er viktige for oss. Finansiering av rettslige obduksjoner er et ferskt eksempel, hvor vi nådde helt til topps både i nyhetsbildet og til politikere. Heder og ære til bransjedirektøren for en strålende jobb foran kamera, og vi hadde stor nytte av kommunikasjonsavdelingens kontaktnett og hjelp til spissing av budskapet. I tillegg har Virke samfunnsvitere som følger den politiske dagsordenen, og kan hjelpe til med å finne rett angrepspunkt og god timing. Poenget vårt er at vi ikke tror bransjen ville oppnådd samme resultat uten Virke i ryggen. I denne saken – og andre saker.

Endringer i lover og forskrifter
Fra tid til annen er det behov for endringer i lover og forskrifter som berører vår bransje, og den pågående endringen i prisforskriften er vel det ferskeste eksempelet. Uten Virke Gravferd som koordinator ville bransjen i mye mindre grad klare å påvirke egne rammebetingelser, fordi vi ikke hadde snakket med én stemme og heller ikke nådd inn til de som har myndighet til å ta beslutninger. Med alle typer byråer samlet i en og samme organisasjon, er det også større sjanse for at løsninge-ne som foreslås ivaretar hele bransjen – store som små aktører.

Virke som hovedorganisasjon
Som landets nest største hovedorganisasjon blir Virke lyttet til av politikere og statsapparatet, og har reell påvirkningskraft i saker som angår næringslivet. Virke jobber for de store linjene i gravferdsbransjens rammevilkår, og dette arbeidet er det naturlig å slutte opp om gjennom å være medlem.

Kompetansen i Virke
Å være daglig leder i en liten eller mellomstor virksomhet krever kunnskap og kompetanse på mange felter, og det er umulig å være spesialist på alt. Mange i gravferdsbransjen har vært borti situasjoner hvor vi har hatt nytte av juridisk kompetanse hos Virke, som for eksempel i arbeidsgiversaker. Å kunne konferere med Virkes jurister for en billig penge kan ofte løse floken. Støtte fra Virke bidrar til at gravferdsbransjen blir mer profesjonelle arbeidsgivere og aktører i næringslivet.

Tariffavtaler
Å være med i en hovedorganisasjon gjør det mulig for begravelsesbyråer å ha tariffavtale. Arbeidslivet i Norge har siden 30-tallet vært tuftet på trepartssamarbeidet, og denne modellen gir forutsigbarhet og struktur på forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Ca. 10% av begravelsesbyråene i Norge har tariffavtale. For mange andre fungerer tariffavtalen som en målestokk og en rettesnor vi kan relatere lønnsnivået og velferdsgoder i egen virksomhet til. Resultatet fra lønnsundersøkelsen i regi av Virke gir også verdifull informasjon når lønna til de ansatte skal forhandles om og fastsettes.

Virke Gravferd som informasjonskilde
Det siste året har bydd på flere spørsmål og nye situasjoner vi måtte finne løsninger på enn de siste 10 årene til sammen. At det sitter en person sentralt som følger med på uttalelser fra FHI og Helsedirektoratet, som sørger for at gravferd blir et eget punkt i myndighetenes informasjon og omsetter generelle pålegg og retningslinjer i faktiske, praktiske tiltak for gravferdsbransjen har vært av uvurderlig verdi.

Også i en normalsituasjon, uten en pandemi, har vi nytte av at det kommer informasjon fra sentralt hold om saker som overgang til digitale dødsmeldinger, krav om KID-nummer på NAV-refusjoner, GDPR, rettigheter til musikk, politianbud osv. Alt dette er saker som gjelder hele bransjen, hvor alle byråer, store som små, har nytte av at vi har et felles organ som følger med på endringer og informerer bransjen om hvordan vi skal forholde oss.

Videre har Virke Gravferd også flere andre viktige roller, som kursholder, som møteplass for byråer og leverandører og som faginstans.

Lokalforeningene
Aktiviteten i lokalforeningene i Virke Gravferd varierer. Noen arbeider solid mot eksterne samarbeidspartnere, noen har godt faglig fokus og noen har det sosiale som sin styrke.

På høstens regionale samlinger skal det diskuteres hva vi vil at Virke Gravferd skal være i fremtiden. Som en del av dette er det naturlig å sette søkelyset på hvilken rolle og hvilke oppgaver lokalforeningene bør ta seg av.

Med stadig nye aktører i bransjen viser det seg at det lett oppstår støy rundt saker som brosjyremateriell på institusjoner, bruk av bårebil og annet. Med et tydeligere mandat, kunne kanskje lokalforeningene være mer proaktive, slik at man unngår konfliktsituasjoner og uheldige diskusjoner mellom byråer.

Byråene i et lokalområde forholder seg til mange av de samme aktørene – sykehus, tingrett og skatteetaten for å nevne noen. Av og til dukker det opp saker som krever dialog med disse, og da er det naturlig at lokalforeningen er involvert, enten gjennom styret eller ved lokale aktører.

For å kunne samarbeide godt om slike saker, er det en fordel å kjenne hverandre! Derfor tror vi lokalforeningen alltid vil ha en viktig sosial funksjon i vår bransje. Det sosiale er et sterkt lim som binder oss sammen – vi er en bransje med folk som liker folk.

Om Heder, Jølstad og Virke Gravferd
For Heder fyller Virke Gravferd en så viktig funksjon at medlemskap her er nedfelt som et eksplisitt krav. Grensen mellom de to organisasjonene er veldig enkel – saker Virke Gravferd tar hånd om sentralt, bruker ikke Heder ressurser på.

Også i Jølstad er det en forutsetning at tilknyttede byråer er medlem i Virke Gravferd. Dermed kan Jølstad-byråene stå samlet når man benytter seg av fordelene medlemskapet i Virke gir.