Begravelsesbyråenes rolle for etterlatte

Gravferdskonsulenten har en viktig rolle i å veilede etterlatte etter et dødsfall. I en landsomfattende studie fra Australia ble de opplevd som den tredje mest hjelpsomme kilden til sosial støtte blant etterlatte, etter familie og venner. Vi tror resultatet ville blitt det samme i en tilsvarende norsk studie. Vi kommer nært innpå etterlatte i en emosjonelt vanskelig situasjon, legger til rette for at ønsker for gravferden blir ivaretatt.

I en norsk studie om erfaringer blant gravferdspersonell under pandemien fremkommer det tydelig at begrensninger i måten å hjelpe etterlatte under strenger smittevernregler har vært en ekstra belastning. Rapporten er gjengitt i denne utgaven av Gravferdsnytt.

Digital kommunikasjon, begrensning på fysisk nærhet, ofte iført munnbind, skaper ekstra avstand. I tillegg ble det krevende å måtte gi begrenset tilbud til gjennomføring av syning, seremoni og minnesamvær. Begrensingene var pålagt av myndighetene, men tilbudet ville gi en avbrutt sorgprosess for de etterlatte.. Erfaringer etter to år med pandemi har gjort det tydelig for oss at myndighetene må gjøre unntak fra strenge begrensninger for etterlatte som opplever dødsfall. Det må legges til rette for at sorgprosessen ikke blir avbrutt av unødvendig strenge restriksjoner.

Som nevnt blir veiledning til etterlatte viktig. Når man opplever dødsfall i nær relasjon, og plutselig blir ansvarlig for å ta mange avgjørelser av praktisk karakter kan det bli overveldende. Det er så mye etterlatte ikke vet på forhånd. En ting er alle valg knyttet til gjennomføring av gravferden, noe annet er alle utfordringene som dukker opp i møte med offentlige og private virksomheter i etterkant!

I en kronikk i Aftenposten nylig skrev Kirsten Sandberg Natvig, om sine opplevelser etter å ha mistet sin mann brått. Du kan lese hele kronikken i denne utgaven av Gravferdsnytt. Den skapte mye oppmerksomhet, for mange kjente seg igjen i lignende opplevelser. Den gir oss som bransje også noen utfordringer. Et av våre medlemmer har respondert på kronikken som kan leses i denne utgaven.

Myndighetene har satt i gang et arbeid for å digitalisere mange funksjoner knyttet til informasjon og rutiner etter et dødsfall. Målsettingen er at etterlatte skal få god informasjon og enkle prosedyrer som kan hjelpe gjennom skjemavelde og endringer som må gjøres etter dødsfall. Det er et omfattende prosjekt som vil kreve god innsikt og vil ta tid. Det er ikke all informasjon som enkelt kan kommuniseres gjennom AltInn. 

Gravferdskonsulentens rolle vil i fremtiden ikke bli mindre viktig, selv om mye av dialogen mellom etterlatte og det offentlige skal skje digitalt over tid. Spesielt gruppen etterlatte som ikke er så digitale vil trenge hjelp til dette i tillegg.

Vi er alle en del av det digitale skifte. Det har gjort oss mer effektive og gitt oss fantastiske muligheter til å kommunisere som var utenkelige for få år siden. Men i noen situasjoner i livet vil behovet for fysisk nærhet, omsorg og støtte være det aller viktigste.

Gunnar Hammersmark
Bransjedirektør