Eldrebølgen er på vei

Gravplasser og byråer må snart håndtere langt flere dødsfall  enn i dag. Det skyldes høye fødselstall etter 2. verdenskrig. Økningen vil variere sterkt fra kommune til kommune.

Tekst: Kjetil S. Grønnestad | Foto: Alf Bergin

Forventa levealder for en norsk kvinne er nesten 85 år, mens det for en norsk mann er 81,5 år. Dagens 80-åringer ble født på 1930-tallet, et tiår med svært få fødsler. Antallet barnefødsler steg drastisk etter krigen, og er årsaken til den kommende eldrebølgen.

Når etterkrigsgenerasjonen passerer forventet levealder for norske kvinner og menn, går det til slutt mot gravplassen som siste endeholdeplass. Unntaket er de som ønsker askespredning.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere befolkningsfremskrivninger med ulike premisser. Hvis man holder seg til «Hovedalternativet», antas det at antallet dødsfall på nasjonalt nivå, øker med 43 prosent fra 40 841 dødsfall i 2020 til 57 883 i 2050. (I 2020 var det 40 611 dødsfall, så SSB sin fremskriving lå nær fasiten).

– Årsaken til at antallet døde øker fremover, skyldes at befolkningen vokser. Det er flere som potensielt kan dø. På samme tid blir befolkningen eldre, og eldre personer har betydelig høyere sannsynlighet for å dø, forteller Stefan Leknes, forsker innen regionale befolkningsfremskrivinger hos SSB.

Forventer sterkest vekst i tilflyttingskommuner
SSB deler kommunene inn i seks grupper med ulik sentralitet, der Oslo og et par nabokommuner er de mest sentrale. De minst sentrale kommunene forventes minst vekst i antallet dødsfall, med «bare» 33-34 prosent flere dødsfall i 2050 enn i 2020. Det skyldes at aldringen av befolkningen allerede har kommet lengre i disse mindre sentrale kommunene.

Veksten i antall dødsfall i storbyer som Oslo og Bergen spås å bli lavere enn landsgjennomsnittet.

– Det skyldes at mange unge voksne flytter til de store bykommunene og får barn der, sier Leknes.

Trondheim og Stavanger vil ligge på landsgjennomsnittet, mens mange forstadskommuner kan forvente en betraktelig økning. Det skyldes flyttemønstrene. Ungdom flytter til storbyene og regionsentra. Når menn og kvinner møtes, ender det ofte med barn. Da flytter mange ut til en forstadskommune som tilbyr bedre plass til familieliv, og pendleravstand til jobben i byen.

– Kommuner med mye tilflytting får økning i befolkningen og dermed flere døde, særlig på sikt siden flytterne ofte er unge, sier Stefan Leknes fra SSB. Foto: SSB

Når disse innflytterne blir gamle, må pendlerkommunene som har vært vant til å ha en ung befolkning, takle kraftig økning i antall eldre, og til slutt kraftig økning av antall dødsfall.

Sikrer nytt areal til flere graver
Klepp på Jæren er innpendlingskommune til Stavanger/Sandnes. Ut fra SSB sin fremskriving kan de forvente at antallet døde i 2050 kan bli hele 98 prosent høyere enn i 2020.

– Vi hadde en nøye gjennomgang av behovet for gravplasser i 2020. Da holdt vi oss til 3 prosenten, og tenkte ikke på eldrebølgen. Den må vi nok ta inn over oss, sier Inger Kari Søyland, kirkeverge i Klepp kyrkjelege fellesråd.

Til tross for en mulighet for fordobling av antallet dødsfall om 30 år, er ikke Søyland bekymra. Like før jul innviet de en ny gravplass i Klepp sentrum med plass til 3300 kistegraver. Siden de fleste er doble, har den plass til opptil 6 000 kister.

– Vi har også lagt til rette for felt for navna og unavna minnelunder, et tilbud vi ikke har hatt før, sier hun. Klepp planlegger også en ny gravplass i tilknytting til Frøyland og Orstad kirke på tettstedet Orstad.

Eksempler på andre kommuner som kan forvente ekstra høy vekst i antallet døde fra 2020 til 2050 er Lørenskog med en forventa vekst på 78 prosent og Alta med en vekst på 55 prosent. 

– Vi hadde en nøye gjennomgang av gravplassbehovet i 2020. Da gjorde jeg kommunen oppmerksom på deres ansvar, sier Inger Kari Søyland, kirkeverge i Klepp kyrkjelege fellesråd. I Klepp har fellesrådet tjenesteytingsavtale med kommunen. Foto: Alf Bergin

Overrasket over den kraftige veksten
Obed Begravelsesbyrå med hovedkontor i Sandnes, og avdelinger i Stavanger og på Bryne, kjenner godt til at etterkrigsgenerasjonen vil øke veksten i antallet dødsfall. Men at veksten ser ut til å bli så stor, overrasker dem.

– Økning i antall dødsfall er ventet, men at det kan bli en dobling i Klepp, var høyere enn jeg så for meg, sier gravferdsleder Kjartan S. Ringøen.

FAKTA

1935: 41 321 levendefødte. 1946: 70 727 levendefødte. Prosentvis økning antall dødsfall 2020–2050 for kommuner ifølge SSBs hovedalternativ: Mest sentrale kommuner: 6 722–9 445 (40,5 %) Nest mest sentrale kommuner: 10 118–14 371 (42,0 %) Over middels sentrale kommuner: 10 567–15 416 (45,9 %) Middels sentrale kommuner: 6 832–9 821 (43,8 %) Nest minst sentrale kommuner: 4 366–5 848 (33,9 %) Minst sentrale kommuner: 2 236–2 982 (33,4 %) Norge samlet: 40 841–57 883 (42,6 %)

Liv Christence Cappelen, som er daglig leder i Obed, synes også veksten er stor.

– At veksten på landsbasis ligger rundt førti prosent, var noe høyere enn jeg forventet, sier hun.

Byråene kan håndtere veksten
Hverken Ringøen eller Cappelen frykter at byråene ikke skal kunne ta unna veksten i antall dødsfall. Det er ikke mangel på folk som vil jobbe i begravelsesbyrået. Hver uke mottar de åpne søknader, og sist de lyste ut en femti prosents stilling, fløt postkassa over.

– Vi fikk 150 søknader. Mange ser på dette som en sikker jobb, sier Cappelen.

De er mer bekymra for oppbevaringskapasiteten når antallet dødsfall går opp. Problemet er, ifølge Ringøen og Cappelen, at stadig flere sykehjem ikke lenger har kjølerom. Selv har Obed installert kjølerom i alle sine avdelinger, som hver kan oppbevare mellom åtte og tolv personer.

– Dette koster ekstra for byrået, men er gunstig for de pårørende. Da slipper de å ta valg av kiste like etter et dødsfall, men kan gjøre det i fred og ro på et senere tidspunkt, sier Ringøen.

– Vi er forberedt på at antallet dødsfall vil stige framover. Det skal bli interessant å se om økningen slår til slik SSB antyder, sier Liv Christence Cappelen og Kjartan S. Ringøen i Obed Begravelsesbyrå. Foto: Alf Bergin

Men når økningen i antall dødsfall kan bli større enn de forutså, mener de kjøleromskapasiteten rundt om i kommunene bør blir bedre enn i dag.

Satser på mer gjenbruk og kremasjon
Et tiltak som vil spare plass på gravplassene er hvis andelen som velger kremasjon øker.

– Vi er blitt oppfordret til å informere de etterlatte om kremasjon. Når vi spør etterlatte om de ønsker begravelse eller bisettelse, spør mange hva forskjellen er. Mange velger da kremasjon, for da har de flere valgmuligheter på gravtype og valg av gravplass. Det er mulig å få urnegrav på gravlunder som ikke kan tilby nye kistegraver, sier Cappelen. 

I flere kommuner brukes differensiert festeavgift for å få flere til å velge kremasjon, eller for å frigjøre eldre graver til ny gravlegging. Nye tilbud som navna minnelunder og urnevegger kan også gjøre kremasjon mer aktuelt for flere i framtida.

Ringøen er usikker på om materialet på urnene de tilbyr i dag er laget for å stå femti år i en urnevegg, siden dagens urner primært er laget for å settes i jord.

– Dette må vi sjekke med våre leverandører, sier Ringøen.

Tydelig tendens, men ingen fasit
SSB sine befolkningsfremskrivinger sier noe om en sannsynlig fremtidig utvikling. Men det er ingen krystallkule med fasitsvar på den enkelte kommunes fremtidige dødstall. 

Framtida kan gi uforutsette endringer som for eksempel nye kriser som senker den forventa levealderen. Kanskje en ny pandemi. Eller så kan medisinske fremskritt øke levealderen. Vi kan også få nye flyttemønstre. Får for eksempel hjemmekontoret flere til å flytte tilbake til kommunen de kom fra? Eller får vi motsatt tendens: At eldre flytter dit barna, og ikke minst barnebarna, bor?

Sett bort fra alle om og men, er tendensen klar. Antallet dødsfall vil øke kraftig.

Figur 1: Fremskrevne dødstall 2025-2050 MMMM – sentralitet. Forventa antall dødsfall stiger ikke like mye overalt. Ill.: SSB
Figur 2: Antall dødsfall forventes å økes spesielt mye i forstadskommuner som i Klepp og Lørenskog, og regionkommuner som Alta. Ill.: SSB