Anonymisert svar fra Etisk utvalg januar 2022

Klage på begravelsesbyrå, brudd på god gravferdssikk og yrkesetiske regler

Etisk utvalg mottok i november 2021 en klage på et medlemsbyrå i Virke gravferd, brudd på god gravferdssikk og yrkesetiske regler. Klagen er datert i oktober 2021 og nevnte dødsfall fant sted i februar 2020. Henvendelser til utvalget skal normalt besvares innen 6 måneder.

Kjernen i klagen er at den skriftlige erklæringen som gav en av klagers søsken retten til å besørge gravferden er ugyldig, fordi avdøde var under vergemål da erklæringen ble undertegnet. Utvalget har innhentet ytterligere opplysninger om saken fra kommunen og begravelsesbyrået.

Utvalgets konklusjon:
Utvalgets konklusjon er at det ikke ligger innenfor utvalgets mandat å behandle klagen.

Bakgrunn for konklusjonen:
Etter utvalgets mening omhandler ikke klagen prinsipielle forhold som ikke allerede er behandlet og avklart hos rette myndigheter.

Lovgiver har i Gravplassloven bestemt at den som har fylt 18 år, i skriftlig erklæring kan fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Ved uenighet om hvem som skal besørge gravferden, er det kommunen som skal treffe en nødven-dig avgjørelse.

Kommunen er kjent med vergemålet.

Utvalgets anførsel:
Det er riktig at byrået i tråd med standard for god gravferdsskikk skal sikre at etterlattes ønsker og behov ivaretas og legge til rette for etterlattes sorgprosesser. Dette kan imidlertid ikke skje i strid med standardens retningslinjer om byråets taushetsplikt overfor den som etter loven har retten til å besørge gravferden. Etisk utvalg kan ikke ta stilling til de påstander og anklager som fremsettes overfor byråets saksbehandler.