Tros- og livssynsmangfoldet byr på spennende gravferdsutfordringer

Norge får en stadig mer mangfoldig befolkning. Det innebærer at nye behov melder seg for tilrettelegging for borgere med en annen kultur, religion eller livssyn enn den tradisjonelle majoriteten. Det gjelder i alle livsfaser – fra livets inngang til livets utgang og alt derimellom

Alasdair McLellan
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) representerer en stor del av dette mangfoldet. Om lag 80 % av Norges befolkning er medlem i et av tros- eller livssynssamfunnene som til sammen utgjør STL. Spennvidden er meget stor. I tillegg til de fleste av landets trossamfunn er også livssynssamfunn som Holistisk Forbund og Human-Etisk Forbund medlemmer i STL.

STLs visjon er det livssynsåpne samfunnet, hvor alle borgere skal kunne praktisere sin religion eller sitt livssyn – fra vugge til grav – og hvor alle tros- og livssynssamfunn likebehandles. Målet om det livssynsåpne samfunn ble i 2021 knesatt i en ny trossamfunnslov.

STL er en sekulær organisasjon og det er ikke et sted hvor man diskuterer religiøse spørsmål av teologisk art. Det er politiske, prinsipielle og praktiske spørsmål som står på dagsorden når rådet i STL møtes. STL er ikke en organisasjon som befatter seg med alt som foregår i tros- og livssynssektoren. I stedet er det medlemssamfunnenes fellesinteresser og såkalte rimelige særinteresser man arbeider med å ivareta i STL. Vi arbeider derfor både med helheten av gravferdsinteresser og for særlige utfordringer knyttet til enkelte religioner og livssyn.

Det religiøse mangfoldet i Norge består både av nyankomne og av de som har bodd i Norge i generasjoner. I dag er det enda slik at store deler av de som dør gravlegges i regi av Den norske kirke, men i kommen-de tiår vil mye endre seg her. Da vil de første store kohortene av innvandrere og de som meldte seg ut av Den norske kirke dø, og andelen gravferd knyttet til andre tradisjoner vil øke markant. Endringene i Den norske kirkes andel av befolkningen er illustrerende for denne utviklingen. Fra å ha 86 % av befolkningen som medlemmer i 2001 har andelen sunket til 65 % i 2021.

STL og gravferd
Det finnes et mangfold av foretrukne gravferdsskikker blant våre medlemmer. Ikke alle disse skikkene er å regne som religiøse krav, men snarere kulturelle tradisjoner. Jødene og muslimenes behov for å gjennomføre gravleggingen så raskt som mulig er et eksempel på religiøse krav til gravferd. Buddhister har varierende gravferdspraksis etter opprinnelsesland.

STL er representert i faglig råd for gravferd. I tillegg finnes det lokale dialoggrupper rundt om i landet som representerer tros- og livssynsmangfoldet i sine områder. De har kontakt med de lokale gravferdsmyndighetene for å sørge for at tros- og livssynsrelaterte gravferdsbehov blir møtt på en tilfredsstillende måte lokalt.

Ulike behov
Tradisjonelt har det vært en god del innvandrere som blitt sent til hjemlandet for gravlegging. Dette er en avtagende tendens. Når barn og barnebarn blir værende i Norge, ser familien verdien av å ha sine kjære nær også etter døden.

Vi har nå fått prinsipiell likebehandling mellom kistebegravelse og kremasjon. Innenfor store deler av kristendommen og hos livssynssamfunnene er det i dag aksept for begge gravferdsformer. I resten av det religiøse landskapet er det fortsatt sterke normer for å bare følge én av dem. Muslimer, ortodokse kristne, jøder og bahá’íer skal alle begraves. Sikher og hinduer skal kremeres. Innen buddhismen er det også sterke tradisjoner, men disse avviker mellom de ulike retningene.

Religions- og livssynsminoriteter møter i dag tre hovedutfordringer innen gravplassforvaltningen – rask gravferd for visse grupper, verdige seremonilokaler og tilrettelagte graver.

Forskjellige religioner og land har svært avvikende normer for hvor raskt den avdøde skal i jorden eller kremeres. Mens det i Norge har vært tradisjon for en god uke mellom dødsfall og gravferd, ønsker gjerne muslimer at den avdøde skal være i jorden innen 24 timer fra dødsfall. Jøder og ortodokse kristne har også ønske om rask gravlegging. Gravplassforvaltningene har blitt flinkere til å legge til rette for rask gravferd, men det varierer mellom kommunene hvor raskt det er mulig å få til en begravelse.

Mangelen på egnede seremonilokaler er en utfordring for mange tros- og livssynssamfunn. Ikke bare med hensyn til gravferdsseremonier, men flere trossamfunn sliter med å skaffe lokaler også til sine øvrige aktiviteter, eksempelvis gudstjenester. Kanskje merkes likevel savnet av verdige rammer ekstra godt når man skal si farvel til avdøde trosfeller, venner og familiemedlemmer.

Det er ingen rask og enkel løsning på dette problemet, og det må løses lokalt, i dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og kommunen. Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for verdige lokaler til gravferd. Noen ganger kan det løses ved at Den norske kirke låner bort lokaler til andre kristne menigheter. Livssynsåpne seremonirom, som kan brukes av flere tros- og livssynssamfunn, vil ikke bare løse problemet med manglende lokaler for begravelser, men også andre typer seremonier. Å få kommunene til å investere i slike bygg er derimot ofte krevende. I flere deler av landet er våre lokale grupper er i dialog om dette med kommunen.

Noen religioner ønsker graver som er særlig tilpasset, enten med hensyn til hvordan den er posisjonert eller den er utformet. I noen kommuner er det derfor opprettet egne felt for bestemte religioner. Per i dag er det egne felt for muslimer, ahmadiyya-muslimer, bahá’íer, åsatroende og romfolk, mens jødene har sine egne gravplasser. Eksempelvis skal muslimer ligge vendt mot Mekka, mens bahá’íer ønsker å ligge vendt mot Akka i Israel og mandeere ønsker å ligge vendt mot nord. Åsatroende og romfolk har fått egne felt med begrunnelse i fysisk utforming. Prinsipielt er det viktigste at det legges til rette for behovene, ikke om det opprettes egne felt for hver religion.

Disse punktene er ikke på noen måte en uttømmende oversikt over utfordringene knyttet til gravferd i et mangfoldig og livssynsåpent samfunn. I kommuner hvor det tas kremasjonsavgift, kan man argumentere for at dette er i strid med likebehandlingsprinsippet i det livssynsåpne samfunnet, da eksempelvis hinduer får større kostnader knyttet til gravferd enn andre.

Heldigvis opplever vi at lokale politikere og gravferdsmyndigheter er lydhøre og det er en stadig bevegelse i positiv retning. Videre er det naturligvis også slik at kompromisser må inngås og tros- og livssynssamfunnene må iblant innse at ikke alle deres ønsker kan innfris. Følelsen av å bli lyttet til og respektert gjør det adskillig enklere å komme frem til en slik erkjennelse.