BRANSJESTRATEGI VIRKE GRAVFERD

Resultatene fra spørreundersøkelsen

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant alle medlemmene i Virke Gravferd i etterkant av regionalsamlingene vi hadde i fjor høst. I arbeidet med ny strategi var det for styret viktig å gi alle mulighetene til å komme med ønsker og forventinger til en ny strategi for bransjearbeidet for de neste årene.

Vi har valgt å presentere alle svarene som kom inn. Da har alle mulighet til å se mangfoldet i medlemmenes ønsker og forventninger. Den viktige jobben videre blir å sortere og prioritere slik at vi kan fremlegge en strategi til behandling på neste års landsmøte i Trondheim. Derfor blir dette et viktig tema på lokalavdelingenes høstmøter. 

Her er svarene vi fikk:

Hva skal til for å skape/beholde aktive lokallag? (f.eks.: hva gjør det interessant å sitte i styret? Hva skal til for at arrangementene oppleves som viktige og attraktive? Hvordan kan Virke Gravferd sentralt bidra til dette?)

• Nyttige temaer, legge til rette for at det faktisk kan gjennomføres.
• Styrets ansvar å arrangere møter og kurs
• Ha arrangementer, møter, samlinger som kan være med på å skape et større engasjement og vil bidra til at flere blir med på det som skjer i lokalavdelingen.
• Programforslag
• Synes det fungerer fint
• Gi rom for lokale problemstillinger, samtidig som man tar opp allmenngyldige saker som gjelder over hele landet. Arrangementene må ha en sosial profil, for noe av det aller viktigste er å komme sammen med andre i bransjen og få anledning til erfaringsutveksling.
• Gode møtesteder.
• Ha interessant foredragsholder og tema.
• Meningsfylte tema / interessante foredragsholdere.
• Godt miljø i avd
• Tema som engasjerer
• Utvide lokal avdelingen
• Slå sammen lokallag så styrets arbeidsbyrde fordeles på flere.
• Innspill til aktiviteter
• Tar opp viktige saker som gjelder kvart byrå, uansett størrelse på byrået. Viktig at medlemmer engasjerer seg og bryr seg, og jobber sammen mot felles mål. Saker frå lokallag må tynge.
• Bedre trivsel og oppførsel blant lokallagsmedlemmer i hverdagens arbeid
• Påvirkningskraft. Kombinasjon av sosialt og faglige innhold. Men godt program som treffer medlemmene.
• Faglig innhold. Info fra myndigheter.
• Jevnlig informasjon, regelmessige møteplasser med godt innhold.
• Må være interessante programmer
• Relevante og aktuelle tema. Gjerne eksterne foredrag.
• Et samlende styre som ønsker aktivitet i form av kursing og dyktige foredragsholdere.
• Ha godt faglig påfyll på møtene.
• Prøve å se alle medlemsbyråene.
• Påvirkningskraft er viktig faktor både for å delta på møtene og for å sitte i styret.
• Lokale problemstillinger opp mot Virke.
• Verdibaserte temaer. – lokallagets utfordringer på godt og vondt, for at vi sammen kan løse ting!
• Ha relevant innhold og fornuftig tidsbruk på samlingene. Finne møteplasser som fordeler reisebyrden.
• Kurs/tema som hjelper oss i hverdagen
• Interessante tema for hverdagen
• Interessante temaer som tas opp. Gruppearbeid og delaktighet.
• Felles møter med relevante samarbeidspartnere som f.eks kirken.
Fokusere på faget vårt, etikken og verdiene i bransjen. Legge det kommersielle til side. Sosiale aktiviteter.
• Fellesmøte med relevante aktører, sosiale arrangementer, fokusere på det faglige, yrket og etikken, gode, innarbeide tradisjoner.
• Faglig relevante foredrag og temaer er viktig. Sosialt fellesskap og uformelle samtaler trekker kollegaer og konkurrenter sammen.
• Det er viktig med høyde under taket mår temaer skal tas opp og diskuteres. Gode innspill og gode foredragsholdere med interessante og aktuelle temaer. Inkludering er viktig.
• Interessante temaer
• Ta opp saker på vegne av de lokale byråene som betyr noe for flere lokalt. Faglige tema, sosialt samvær.
• Fellesmøter med relevante samarbeidende aktører. Gravferdsetatene for eksempel.
• Holde fokus på faget, kompetanse, verdier etc ved valg av tema.
• Gode innarbeidede tradisjoner. Årlig middag for eksempel.
• Gode, relevante tema og gode foredragsholdere som kan tilføre oss kompetanse. 
• Skape fagsosiale møteplasser.
• Mulig å feks godtgjøre leder med å dekke landsmøte, styregodtgjørelse.
• Interessant faglig innhold
• Mulighet for å knytte og opprettholde sosial kontakt
• Felles markedsføring (sykehjem etc)
• Det er interessant å sitte i styret når medlemmene er aktive og engasjerte og kommer med saker. Det må være relaterbare og tidsaktuelle temaer, og det må legges opp til sosiale kontaktpunkt. Virke Gravferd sentralt kan bidra med foredragsholdere som ikke er for dyre, foreslå temaer, tilby mer webinarer, bistå i lokale saker opp mot kommune/kirkeverge/andre aktører
• Ikke deltatt enda. Så har ingen innspill
• Lønnet styre, styre som betaler landsmøteopphold for styrets leder. Arrangementer med godt, faglig innhold
• Her kan ansatte også sitte. Det er kanskje lettere da å finne styremedlemmer i lokallag. Som leder krever den daglige driften i byrået mye tid.
• Faglig innhold, kurs for å heve generell kompetanse. Sosialt fellesskap med kolleger. 
• Faglige treff, viktig å se hverandre som kolleger. Ikke for sjelden. Gode muligheter til p snakke med hverandre.
• Styrehonorar, tilstedeværelse på landsmøtet dekket for leder av lokallaget
• Være med å påvirke
• Godtgjørelse for vervet. Leder bør få dekket deltagelse på landsmøtet.
• Presentasjon av fagtema som er relevant. Foredrag relevant for bransjen. Tid til sosialt samvær
• Varierte møter med eksempelvis musikalsk innslag, mat, foredragsholdere. Legge til rette for sosialt samvær.
• Ønsker at flere lokallag slår seg sammen for å få til større og mer faglig interessante samlinger
• Endring i holdning internt i bedrift
• Det må være noen felles næringsinteresser. Aktivt styre. Fagsosialt. kurs/info/kollegialt
• Er relativt ny i bransjen. Men syntes det er viktig for meg i starten og treffe andre fra bransjen.

Hva skal til for å skape/beholde aktive lokallag? (f.eks.: hva gjør det interessant å sitte i styret? Hva skal til for at arrangementene oppleves som viktige og attraktive? Hvordan kan Virke Gravferd sentralt bidra til dette?)

• Usikker, jeg synes ikke det er feil og ha en kontroll på dette.
• På tide!
• Det er ikke behov for mer kontroll i regi av Virke GF
• Usikker
• Godt språk 😉 Åpne spørsmål.
• Alle som jobber i byrået bør ta del i selvangivelsen.
• Krav om at denne skal leveres hvert år -hvis ikke får det konsekvenser for medlemskapet
• Krav skal følges, konsekvenser om ikke
• Skjønner ikke behovet
• Det må bli konsekvenser
• Sikre relevant standard. Deretter kan Virke markedsføre byråer som forplikter seg til dette.
• En slik ordning bør ikke innføres. Det viktigste er hva det enkelte byrået gjør, ikke hva de dokumenterer. Denne problemstillingen må i all hovedsak vær tillitsbasert.
• I tillegg til spørsmål bør det foreligge en informasjon som utdyper innholdet i standarden/kravet.
• Gode konkrete spørsmål og rapport hvert år.
• Som en naturlig del av interne møter i
byrået/personalmøte og under medarbeidersamtaler.
• Noe ala en rapport til bedriftshelsetjenesten om avvikshåndtering.
• Sørge for at skjemaet er enkelt og ikke for omfattende.
• Vet ikke, men synes det er en god ide
• Her må det legges ved en beskrivelse av hva det innebærer. Utformingen av spørsmålene.
• Det er viktig at den da er utformet på en måte som virker motiverende og gjør at byrået strekker seg for å etterleve det som forventes av oss og helst litt til. At man hele tiden strekker seg for å yte det lille ekstra.
• Dette bør jobbes med av hele staben
• Gruppeoppgaver istedenfor selvangivelse
• Ikke et stort behov
• Jeg opplever at dette er en detaljstyring som det ikke er behov for at Virke skal ha kontroll over.  Dette er et større behov for de byråene som ikke er medlemmer av Virke gravferd. På et tidspunkt er alle medlemsbyråene blitt godkjent og ønsker i den sammenheng å levere god kvalitet. Kvalitet ivaretas av hvert enkelt byrå. Hvis hensikten er å kvalitetssikre er det andre måte å kunne gjøre dette på som vil gi bedre resultat.
• Med fokus på de viktige tingene, åpne øynene på folk.
• Gruppearbeid for bevisstgjøring g
• Er ikke for selvangivelse
• Vil de som ikke følger god gravferdsskikk svare ærlig? – vil dette gjøre at byrået blir bedre?
• På den andre siden vil en selvangivelse gi status på byråene. Bør gi mulighet for å skrive forbedringspunkter med forpliktelser.
• Kan fort bli nok et “krav” på linje med årsoppgjør etc. Kanskje dette heller kan være en aktivitet i lokalforeninger slik at vi på den måten holder fokuset på etterlevelse levende.
• Kan ansvarlig gjøre byråene.  Men må ikke bli for rigid og oppleves som enda ett krav. Kanskje bør dette ligge hos lokallagene?
• Kan man ha tema til diskusjon i byrået?Ta de enkelte delene i standarden å lage en fagdel, morgenmøte eller sosial del for alle ansatte.
• Gode motiverende spm. Få et annet navn
– «intern gjennomgang av byrådriften» selvangivelsen bør være i samsvar med standarden
• Gi rapporten et annet navn enn Selvangivelse. Ta det som faglig innhold på et årlig sosialt arrangement.
• Det er positivt med en slik selvangivelse for å kvalitetssikre og å kartlegge det som ikke fingerer like bra.
• Skjønner ikke behovet for denne
“selvangivelsen” om man allerede er blitt godkjent av Virke ledelse som verdig medlem. Går det på å avdekke utfordringer i bransjen bør man kanskje bruke andre midler for å nå målet. Mulig “fadderordning/kontroll” første året man er medlem for å få hjelp til etterlevelse av “standard for god gravferd”.

• Brukes som sjekkliste for byrået, en påminnelse som bevisstgjør. Kanskje få tilbakemelding på forbedringspotensial?Ikke krav om innlevering

• Legge ansvaret for oppfølging av god gravferdsskikk til lokallaget i større grad.
• Alle byråer har en «Forbedringstime» der man i plenum går gjennom standarden i plenum i sin bedrift, og «haker av» kapitler og kommer med forslag til forbedringer.
• Utformet som en sjekkliste for egen bruk.
• Ikke ha risiko for utlevering av egne
“hemmeligheter” for drift.
• At det er noe alle i hvert enkelt begravelsesbyrå skal svare på sammen, at ikke bare daglig leder svarer.
• Selvangivelse med riktige spørsmål kan være bra. Vinkle selvangivelsen slik at vi kan føle vi kan forberede oss og ikke så problemer med evt. uheldige hendelser.
• Positiv til selvangivelse. Ser på det som en rettesnor for en selv. Har man alt på det “rene”, er det ingen problem heller.
• Bevisstgjøre om at man må sette seg inn i regler
• En selvangivelse er god ide. Det som er vanskelig å etterleve kan tas opp i fellesskap i Virke for å finne løsning å bedre kunne etterleve standarden
• Standarden bør løftes på lokallagsnivå for å holde denne levende
• Vi ser på dette som noe positivt
• Tror at en selvangivelse vil gi en god oversikt over hva som skjer. En bevisstgjøring og en fin måte å kunne gi respons tilbake til Virke.
• Selvangivelsen bør sendes ut hvert år -som en bevisstgjøring.
• Mulighet for å melde inn forbedringer man ønsker og samtidig be om bistand fra virke gravferd. Bevisstgjøring på delmål og mål i kvalitetsarbeidet. Etterspørre punkter til forpliktelse.
• At det brukes som en oppfordring til å bli bedre og at byråene ikke opplever å få sanksjoner ved mangler
• Få med alle ansatte i prosessen og endre navn til byrå melding
• Selvangivelsen er ein kontroll og er vel det det skal være. Viktigare at ein kontroll fører til handling. Usikker kor godt verktøy dette er. Dilemma med shit in shit out.
• God ide. Den kan kanskje stille noen av de samme spørsmålene som kvalitets-sikringsutvalget stiller nye byråer. Den kan med fordel være digital og helautomatisk og knyttet til et oppdatert medlemsregister på nett.
• spørreskjema
• Hva ville være fordeler og ulemper med å la nye byråer være søkebyråer inntil 12 måneder?
• Bedre kontroll på etiske regler og bransjestandard
• Fordel for å kvalitetssikre byrået
• For mange til å skrive her. Virke burde selv ha en liste over dette
• Aner ikke
• Fordel fordi det skaper forpliktelse i søkebyrået
• Fordel kan være at byrået da har tid til å sette seg inn i lover og forskrifter og Virke kan rettlede.
• Fordeler, kvalitetssikring for å få høy standard og LIK standard
• Vet ikke.
• Fordel: skjerping ulempe: pris,
• Fordelen er at det er muligheten til å følge byrået i 12 mnd for å se hvordan byrået drives og driftes
• Ingen betydning
• Bør være en innkjøring på ca 2 år, man må bevise litt først
• Få en vurdering
• Overvåke drift er positivt
• Ulempe: Byråer gidder ikke søke, men organiserer seg evt. utenfor Virke
• Jeg ser ingen fordeler med at det er en karenstid for nye medlemmer. Nye medlemmer må ha kunnskap om hva medlemskapet forplikter. 12 måneder for å “venne” seg til et medlemskap virker rart.
• Burde være 24 mnd.
• Fordelen er å få sikra eit oppegående og skikkelig byrå. Byrået kan då visa til drift, og at det er seriøst. Alt skal då være på stell. Burde levere «rapport» over drifta det første året, som ein
«eksamen»/ godkjennelse
• Bare fordeler
• Begge parter kan få tid til å avdekke hva som må til av endring tilpassing til krav.
• I søknadsperioden vil man kunne vurdere hvordan byrået jobber og om driften er i tråd med god gravferdsskikker. Byråer i samme distrikt bør få uttale seg.
• Vet ikke
• Jeg tenker at det er kun fordeler.
• Man skal ikke ta for gitt at alle opptrer på en verdig måte og etterlever Virkes retningslinjer
• Bare fordeler tenker jeg
• Kontroll på de
• Vise at de er skikket til å bli et medlemsbyrå. Etterkomme god gravferdsskikk
• Fordelene er at byråene får tid på seg til å innfri Virke sine krav til sine medlemmer. Ulempen kan være for de byråene som allerede innfri kravene at de må vente med å få bekreftet medlemskapet. Det er viktig at Virke er konsekvent og sørger for at alle medlemmer fyller de kravene som stilles til byråene og er lydhøre for eventuelle endringer.
• Kontroll på de nye, feil og mangler blir oppdaget i tide
• Kvalitetssikring
• Det vil være like viktig at etablerte byråer etterlever Virkes standard enn at nye byråer gjør det.
• Fordeler; byråene får sjekkliste som må være oppfylt før godkjenning.
• Mener absolutt det bør innføres minst 1 år, helst 2 år med status som søkerbyrå. Fordelen er at man da vil kunne vise at man driver iht standarden og få tid til å skaffe seg kompetansen. Søkerbyrå kan delta i Virke sine samlinger, men ikke bruke logoen eller ha stemmerett.
• Er en fordel at alle medlemmer har ett minimum av kompetansenivå. For eksempel nettkurs og trinn 1 Man må lære om standarden og «gravferdsfaget» og forplikte seg til å lære og etterleve standarden. Før man blir medlem må man ha bevist at «klarer oppgaven» på en ordentlig måte.
• Bare fordeler
• Det beste er om byråene kan søke om medlemskap med en gang, og da kan de få god innføring og retningslinjer. Så kan man ha en revisjon etter ett år og bli fullverdig medlem.
• De får tid til å oppfylle kravene for å søke om å bli medlem. Virke kvalitetssikrer medlemmer som driver etisk og verdig.
• Dette vil også sikre at det ikke blir for mange byråer på et lite sted.
• Fordelen er at de må vise at de kan drive og etterfølge regler. Slippe å lære opp nye konkurrenter. Ulempen er at noen velger å ikke bli medlem fordi de ser at de klarer seg uten.
• Det er fordel at alle medlemmer har et minimum av kompetanse og erfaring.
• Det bør absolutt være karensperiode.
• Fordel; det skal ikke bare være å skilte med Virke-medlemskap. Man bør komme i drift og gjennomføre kurs før man blir tatt inn.
• Fordel: Unngå noen av cowboyene
• Ulempe: byråene ser at de kanskje ikke trenger Virke
• Fordelen er at en stiller mer krav til nye begravelsesbyrå, og at de da må «bevise» at de kan oppfylle kravene. Det burde være jevnlige «kontroller» av alle medlemmene.
• Synes det er bare fordeler. Det er ikke ksu-utvalget sin oppgave å drive grunnleggende opplæring av nye byråer. Det legges press på søkerbyrået om å gjennomføre nødvendig kursing/grep for å bli fullverdig medlem.
• Søkebyrå inntil kurs er gjennomført i løpet av et år. Digitalt og dagens fagkurs
• Kan godt være en terskel på 1 år for å komme inn i foreningen. Det kan da være oppfølging av søkerbyrå for i perioden på etterlevelse av standardene.
• Bør stilles noen krav. Bør gjennomføre minstekrav kurs. Før innvilgelse av medlemskap.
• Vi ønsker å la søkebyråer være søkebyråer i inntil 12 måneder.
• Oppfylle kravene som finnes i en sjekkliste.
• Fordel: sikrer at byrået har ting på stell før det får bli medlem.
• Fordel med å tune seg inn på bransjestandard
• – oppfylle visse krav/ forventninger til et profesjonelt byrå
• – rettigheter til å være med på kurs og samlinger
• – plikter til å gjennomføre kurs
• Vanskelig å ekskludere når noen er inne
– hvordan gjøre det og hvorfor. Vi ønsker å ha med alle for å sikre felleskap.
• Fordeler: kan føre til at byråene som ønsker medlemskap vil jobbe hardere og raskere for å etterleve krav
• Fordel å vise at man evner og vil før man blir medlem
• Få eller ingen ulemper
• Fordel at dei har hatt ein aktivitet som kan vise kva dei står for.
• Nye byråer bør kunne bli medlemmer umiddelbart.
• Ledelse, men også for de i teamet.
• Sorghåndtering, kommunikasjon
• Gravferdskonsulent
• Stell av døde (utbredt), obduksjoner (forståelse) , hvordan ting lages (bedre forståelse)
• Verdibasert kunnskap om trender etc
• Eks. Utvidet stell og balsamering. Mer IKT.
• IT
• Kommunikasjon, helse og hms for gravferdskonsulenter
• Økonomi, etikk etc
• Seremoniledelse, stell/sminke
• Barn og sorg.
• Skjemaer og dialog med NAV ang. transport,  osv . Utvida stell og nedlegg.
• Arv og skifte,
• Oppfølgingskurs for dem som tok kurs for mer enn 5 år siden. Feks et to-dagers kurs med «hva er nytt» i bransjen.
• Gå på drift. Tips/nytte i hverdagen. Mva, nav transport osv
• Kunne tenkt oss kurs som er mer rettet mot gravferdskonsulenter og spesielle fagfelt.
• Ledelse, komunikasjon
• Sånn som planlagt mva og nav transport o. l
• Utvidet stell, løfteteknikker
• Arv og skifte, Veien til miljøsertifisering,
• Arv og skifte, dødsbo-oppgjør, miljøsertifisering
• Alle matnyttige tema. Nav-søknader, økonomi og kalkulasjon, hvilke poster må være med på fakturaen, osv
• Digital kunnskap , mva fordeling,
• Jeg kunne ønske meg at Virke jobbet med å få Gravferdskonsulent inn i skolen som fag
• Stellekurs/krisehåndtering/kollegasamtaler på kryss av byråer
• Substans til hverdagsutfordringer
• Hvordan håndtere sorgreaksjoner, psykologi
• Skifte, arv, forvaltning av dødsbo, oppgjør. Miljøsertifisering.
• Alle temaer i fagkurs kan splittes og tilbys som webinar, kan se også hva som egner seg å tilby lokalt.
• Foto, sorgreaksjoner, psykologi
• Stell/Balsamering/Rekonstruksjon, andre religioner/seremonityper enn NK/HEF/Livsynsåpen, metoder for arbeidsflyt
(Getting Things Done) arrangert lokalt, Arv, praktisk innføring i Sosiale medier/Google Adwords
• Kollegasamtale med en annen i et annet byrå. Evt fra et annet område.
• Kanskje oppfriskningskurs etter en del år for de som har tatt fagkursene. Arv og skifte – det kan jo passe i lokallag også. Krav om kurs for ansatte og ikke bare leder. F.eks. nettkurset og trinn 1.
• Arv og skifte. Nyttig å kunne noe om dette. Lede pårørende på vei inn i prosessen rundt dette.
• Ønsker kanskje en mulighet for oppfrisk-ningskurs for oss som har jobbet noen år. Arv og skifte er et tema som det er godt å få frisket opp – enten på lokallagsnivå eller via Virke sentralt
• Barn og død, stell av døde, krisehåndtering og debrief, kollegasamtalemulighet, kolleganettverk
• Hygiene, smittevern, arv og skifte, generelt «Oppfriskningskurs» på fagkursene
• Barn og sorg, etterlatte etter selvmord
(LEVE), Krisehåndtering/ debrif, stell, tilbud om/ nettverkkollegasamtale
• Oppfriskningstrinn et visst antall år etter trinn 2. Eventuelt ha enkeltkurs på webinar med nye emner som blir aktuelle med utviklingen i bransjen.
• Oppfriskning for eldre konsulenter, forflytning, webinar som filmes og legges ut i etterkant
• Etablering av stellerom, seremonirom, arv og skifte
• stell, smittevern, it kurs
• Hvordan takle de forskjellige pårørende som sitter rundt bordet. Som krangling, skikkelig gråting, sinte og psykisk syke.

Hvordan kan Virke Gravferd bidra til en mer bærekraftig bransje?

• Tørre å stå for at alle medlemmer følger standarden og etikk for annonsering. Og påtale brudd/ekskludere
• Gode rammevilkår og finansiering/tilskudd til grønn omstilling
• Håpe på bedre info og oppfølging av etterlatte til jobben etter…
• Bevistgjøring
• Legge til rette for en sertifiseringsordning
• Ha fokus på nye løsninger, søke nye løsninger
• Snakke med myndighetene om tilskudd/insentiver for byråene, slik at det er mer verdi i å bli mer bærekraftig.
• Jobbe mot felles mål
• Sikre at vi er åpne for nye og bærekraftige løsninger.
• Ta med i den daglige driften de holdningene og handlingene som er til en så liten belastning for miljøet.
• Synes vi bidrar godt
• Er bra slik det er
• Rimeligere sertifisering
• Gradvis innføre krav til medlemmene.
• Bindeledd mellom byråer og myndigheter, være oppdatert på krav/pålegg og muligheter for bransjen.
• Synlighet, bedre møter
• Syns det er utrolig bra jobb som gjøres i Virke … vanskelig å svare på.
• Sørge for at ordninger fra det offentlige på bærekraft også kommer bransjen vår til gode.
• Lage en mal for hvordan vi blir det
• Det viktigste er at Virke bidra med informasjon til byråene som viser hvordan vi kan bli mer bærekraftig
• Lage ferdig mal pluss forhandle pris på fyrtårn
• Holde fokus på bærekraft overfor medlemmene og legge til rette for og oppmuntre til sertifisering.
• Sette fokus på og oppmuntre til bærekraft.
• Kan virke gravferd lage en felles sertifiseringsordning? Lage det enklere for enkeltbyrået.
• Bevisstgjøring i hverdagen. Billig sertifiseringsordning. Mye bedre ordning for å få elbil.
• Lage en god mal/pakkeløsning for bransjen som vi kan forholde oss til for å bli mer bærekraftig. Gode rammevilkår for å miljøsertifisere oss uten at det velter små bedrifter økonomisk.  Ala
«Ditt spor»
• Sertifiserings kurs i regi av Virke
• De kan hjelpe/lenge til rette for byråene til å ta bærekraftige valg.
• Gode ordninger på elbil til bransjen, tilsvarende dagens avtale på fossil.
• Det bør være 6 personer for å bære en kiste, men man kan være 4 hvis kiste ikke er for tung.
• Virke bør oppmuntre medlemmene til å drive mer miljøvennlige.
• Tilrettelegge, rammevilkår for gode miljøløsninger.
• Utvikle tilsvarende avgifts fordeler for elbiler som dagens fossil iler, slik at det vil være tilsvarende kostnadsnivå å eie en bil i tre år.
• Fremme HMS og helsemessig gode arbeidsmetoder
• Mindre plastbruk i for eksempel blomster.
• Kildesortere også i seremoni
• Gi hjelp til hvordan rydde i eget hus, forhandle frem gode avtaler i forhold til
f. eks bil og miljøsertifisering, at bransjen setter samlet krav inn mot leverandører som kiste/urne, blomster, trykkeri, ikt, smittevernsutstyr
• Finne en prioritert liste over hvor man burde bruke energi på bærekraft.
• Holdningsskapende og kunnskapsrike tips til hva man kan velge.
• Legge press på leverandører, ha bærekraft med i opplæring, ha fokus.
• Være klar på rutiner ved søppelhåndtering med gjenvinning. Bruk og innkjøp av bil.
• Søppelsortering, varmepumper, elbiler, HMS for ansatte, at varer vi bruker ikke, for eks blomsterdek underlag ikke består av plast osv
• Ha fokus på temaet
• Holdningsskapende arbeid, gå foran som et godt eksempel, innlemmes i kurs o.l
• Holdningsskapende arbeid. Virke må oppfordre til dette. Miljøkrav kan være aktuelt. Virke kan peke på valgmuligheter og oppfordre til gode valg. Kunnskap om temaet.
• Tema på fagkurs, påvirke leverandører
• – sette tema på dagsorden
• – kunnskap om miljø
• – holdningsskapende arbeid
• – hvilke valgmuligheter har vi som bransje
• – gode grunner til å velge miljø, også bedriftsøkonomisk
• Ha bærekraft som en del av standard for god gravferdsskikk.
• Kreve en tilbakemelding på dette gjennom byråmelding
• Fokus på tiltak meir enn sertifisering. Sertifisering har ingen verdi i seg sjølv.
• Sette dagsorden

Har du andre innspill?

• Sammen kan vi få til veldig, veldig mye!!
• En ser i årsrapportene at det er mange av de samme personene som finnes i de forskjellige utvalgene. Et tips for å få mer engasjement er å åpne opp for «nye fjes».
• La KSU få en mer aktiv rolle i å faktisk kvalitetssikre medlemsmassen.
• Glad for at Virke finnes.
• Virke er viktig for bransjen!
• Kan Virke utvikle en egen bransjetilpasset bærekraft rapportering?
• Alle byråer bør kunne være medlem av Virke gravferd. Den digitale selvangivelsen kunne gjort det mulig for enkelte byråer å være “Et autorisert Virke gravferd byrå” Byråer som ikke kvalifiserer eller ønsker å kvalifisere kan fortsatt være medlemmer. De Virke-autoriserte byråene kan få noen flere medlemsfordeler f. eks billigere kurs enn ikke Virke autoriserte byråer.

• En fagutdanning for gravferdskonsulenter bør lages i samarbeid med SBF i Sverige. Skolen bør ha med arv og skifte, slik at byråene kan gi noe bistand på området. Da bør man henvende seg til en NOKUT godkjent fagskole for opplegg. Denne utdanningen bør være for alle og ikke bare ansatte i medlemsbyråer.
•  Veldig gøy og få være med på landsmøte i Kristiansand!