Tre regionsamlinger er avholdt og jeg er på vei til den fjerde og siste i Bergen.
Gleden over å kunne reise og møtes igjen er stor!

Gleden – og nytten – over å møtes

Det å møtes fysisk har noen klare fordeler: Når vi er på samme sted rent fysisk blir det litt lettere å bli det også mentalt. Vi kan se hverandre i øynene. Vi kan ta hverandre i hendene når vi hilser – når vi spriter oss, naturligvis. Vi kan ta en kopp kaffe sammen, og kjenne den samme gode kaffeduften. Og, det er litt lettere å bare være stille sammen, uten at vi sjekker e-posten eller holder på med noe helt annet.

Det å møtes har flere klare fordeler: Det er litt vanskeligere å være kritisk og fordomsfull når du er nysgjerrig på den andres holdninger og intensjoner, og ikke bare holde fast ved et førsteinntrykk eller mer eller mindre sannferdige omtaler. Og om skoen trykker noe sted, kan det være litt lettere å sette ord på det. Bransjens møte med kirken denne høsten er et eksempel på dette. Undersøkelsen vi i Virke Gravferd gjorde i starten av året, bekreftet at det lokale samarbeidet mellom byrå og kirke (begren-set til prest og organist) gjennomgående er godt. Bra er det. Og samtidig er det sånn at alt som er bra kan bli bedre. Vi i bransjen har hatt et behov for å løfte samtalen om noen temaer det knytter seg utfordringer til, opp fra det lokale samarbeidet. Det gjør vi nå gjennom å snakke med sentrale personer i Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverforening (KA). I år har kirken definert gravferd som et fokusområde, og et av tiltakene var å etablere dette samtaleforu-met. Kirkens besøk på regionsamlingene våre denne høsten er et direkte resultat av disse samtalene. Vi i byråene etterspør større grad av forutsigbarhet i møte med kirken. Særlig gjelder det bruk av musikk og liturgi. Er alle prester, organister og kirketjenere like omgjengelige og kompetente, og innstilt på å imøtekomme de etterlattes behov? Når vi stiller et sånt spørsmål til kirken, må vi naturligvis være beredt på å reflektere over og svare på det samme. Har kirken grunn til å frykte at vi overtar mer av vertskapsrollen ovenfor etterlatte, f.eks som konsekvens av at kirken kommer sent på banen under forberedelsene til en seremoni, eller ved bruk av egne seremonirom? Og hvor mye av dette er selvforskyldt eller et resultat av at folk ikke lenger kjenner det like naturlig å få hjelp av kirkens menn og kvinner? Har vi i byråene grunn til å frykte at flere menigheter gjør som de i Drammen, og etablerer egne byråer? Samtalene vi har hatt og erfaringene vi har fått i løpet av dette året, har gitt noen svar på dette; 

Signalene fra etableringen i Drammen, fra lokale prester og proster rundt om i landet, og fra de vi møter fra kirken på regionsamlingene våre, er at dette ikke skal være noe kirken skal drive med. Kirkens struktur er imidlertid sånn at dette til syvende og sist vil være opp til de lokale menighetene. Jeg tror det særlig er tre ting som blir avgjørende for om kirken etablerer flere byrå: 1) Om etableringen i Drammen blir økonomisk lønnsom, noe den etter alt å dømme ikke er, i hvert fall ikke foreløpig, 2) hvordan det lokale samarbeid og rollefordeling mellom byrå og kirke utvikler seg, samt 3) hvor stor vekt preses sitt råd om ikke å starte byrå tillegges i de lokale menighetene.

En refleksjon jeg har gjort med dette året, særlig gjennom møter med nyetablerte byråer – med og uten kirkelig eierskap, er at vi som har holdt på en stund må tåle konkurranse. Forretningsmodellen vår må være bærekraftig. Nye byråer kan få starthjelp gjennom dugnadsarbeid eller etterlønn fra tidligere arbeidsgiver, og mange av oss har startet sånn. Men, den måten å drive på er heller ikke bærekraftig over tid. I mellomtiden kan vi som har faste utgifter til gode medarbeidere og hensiktsmessige lokaler, oppleve dette urettferdig. Hvis dette virker skjerpende på oss som har holdt på en stund, er det kanskje det beste vi – og de etterlatte vi er til for – kan håpe på.

Alt dette kan vi snakke om og få enda bedre innsikt i – når vi møtes. Ikke bare når vi møtes ansikt til ansikt, men kanskje særlig da.

Og sånn til slutt: Jeg ønsker deg og alle dine en god adventstid og julehelg. Jeg håper at smittesituasjonen ikke blir verre enn at vi fortsatt kan oppleve gleden over å møtes.

Jan Willy Løken
styreleder