Høstens fire regionale samlinger

En konsekvens av pandemien har vært at de fysiske samlingene i bransjen har vært avlyst. Vi må tilbake til lokalavdelingenes høstmøter 2019 for å finne sist vi var samlet. Det var derfor med forventing vi kunne invitere til fire regionale samlinger denne høsten.

Gunnar Hammersmark

Opplegget var enkelt; Fire steder, Bodø, Lillehammer, Sandefjord og Bergen, fire forskjellige helger, med samme faglige program på lørdagen. I tillegg var våre leverandører invitert, noe de satte stor pris på! Vi har gjennom høsten samlet ca. 400 deltakere, og 17 forskjellige leverandører og hvor de aller fleste var med på alle samlingene.

Vi hadde to faglige temaer på dagsorden på lørdagen.
«Kirken- en konkurrent eller samarbeidspartner»
Bakgrunnen for dette var beslutningen som Kirkemøtet hadde fattet om å sette gravferd som fokusområde i 2021. Det var fremkommet bekymringsmeldinger i kirken om at posisjonen som hovedleverandør av gravferdsseremonier på noen steder var «truet» av langt flere livssynåpne seremonier, og at noen røster hevdet at byråer markedsførte dette fremfor en kirkelig seremoni.

I tillegg opplevde bransjen at åtte menigheter i Drammen etablerte Kirkelig Gravferdshjelp som et alternativ til de øvrige begravelsesbyråene i byen. Var dette starten på en ny trend fra kirkens side? Med bakgrunn i en henvendelse til preses i DnK, Olav Fykse Tveit, var han klar i sitt råd i at menigheter ikke etablerer eget kirkelig gravferdsbyrå, og begrunnet dette blant annet med å vise til mulig rolleblanding ved å skape usikkerhet i hva som er kirkens oppdrag i forbindelse med gravferd, kryss-subsidiering mellom kirkelig fellesråd og et kommersielt kirkelig gravferdsbyrå.

Et av tiltakene Kirkemøtet fattet var å opprette et kontaktforum, med representanter fra Kirkerådet, KA og Virke Gravferd.

Det har allerede vært avholdt slike møter, og behovet dialog og gjensidig informasjon har vært nyttig. Det var her bransjen inviterte representanter fra Kirkerådet og KA til å bli med på våre høstsamlinger, hvor temaet kunne settes på dagsorden.

Det har resultert i konstruktive og svært nyttige samtaler på alle samlingene vi har hatt. Dialog mellom bransjen og kirken, sentralt og ikke minst på det lokale plan er en nøkkel for et godt samarbeid til beste for etterlatte. Vi ser frem til videre dialog om dette.

«Hva skal Virke Gravferd være i fremtiden» I de senere årene har bransjen opplevd endringer i konkurransesituasjonen. Nye byråer er etablert, sammenslutninger av byråer har økt i omfang, og kjeder har utvidet med nye oppkjøp og etablert seg i nye områder. De aller fleste av våre medlemmer er små/mellomstore selvstendige virksomheter, men som nevnt har vi kjeder som Jølstad og Fonus, samt sammenslutninger som «Heder» og «Far Vel». Felles for alle disse er at de er medlem i Virke Gravferd. Hva er forventingen blant de ulike aktørene til hva Virke Gravferd skal være i fremtiden?

Det har gjennom høstens samlinger kommet mange synspunkter på dette, og i en spørreundersøkelse til hver enkelt deltaker har vi fått klare og gode tilbakemeldinger på hvor fokuset skal ligge.

Kurs og kompetansepåfyll er ansett som prioritet nummer en. Politisk påvirkning for gode rammevilkår, relevant informasjon til medlemmene samt gode møteplasser for bransjen er også viktige områder.

At Virke har gode ressurser på arbeidsgiverservice og forretningsjuss ble høyt verdsatt.

At møteplasser er viktige for medlemmene ble det sosiale felleskapet på høstsamlingene er tydelig bevis på. Det var merkbart at det var lenge siden sist vi var sammen, og kombinasjon med god mat og musikalske innslag skapte god stemning! En video med invitasjon til landsmøte i Kristiansand i mai 2022 skapte allerede forventing til neste storsamling for bransjen.

Det kjentes godt å være i gang igjen!