8. Muligheter og tiltak frem mot 2030 – Smartere reiser

Utfordringene bransjen står overfor gir også muligheter. Muligheter til å utvikle ny grønn teknologi, til nye forretningsideer og -modeller, til utvikling av nye produkter og opplevelser, til å iverksette tiltak som bidrar til at samfunnet klarer å oppnå bærekraftsmålene.

Uavhengig av om man er en liten eller stor aktør finnes det en rekke tiltak man kan gjøre for å levere mer bærekraftige reiser. Virksomhetene som allerede i dag jobber aktivt med bærekraft rapporterer om at de gjestene som gis muligheten til å delta på aktiviteter som bidrar til å redusere fotavtrykket, til å ta vare på natur, miljø, kultur og tradisjoner lokalt, eller som bidrar til å sørge for at lokalbefolkningen får det bedre, er svært fornøyde.
Det kan for eksempel være tilbud som strandrydding eller korallplanting.

Det å jobbe aktivt med bærekraft skaper også en merverdi

for de ansatte. Arbeidshverdagen oppleves mer meningsfull fordi man bidrar til noe viktig. Reiseliv bidrar til økt vekst, skaper arbeidsplasser og utvikling. Slik skal det fortsatt være. Folk skal ikke slutte å reise, men reisearrangørene og reisebyråene må hjelpe folk å reise grønnere og mer ansvarlig. Da må bransjen gripe mulighetene og legge til rette for smartere reiser.

Utvalget har i sitt arbeid vært opptatt av at ulikhetene i bransjen ikke skal begrense oss. Vi ønsker å være ambisiøse og fremoverlente. Veikartet består av en rekke konkrete tiltak. Ikke alle er relevante eller mulige å gjennomføre for alle medlemmene i Virke. Vårt utgangspunkt for veikartet er derfor at ingen kan gjøre alt, at alle kan gjøre noe og at alle monner drar. Sammen som bransje kan vi lære og inspireres av hverandre til å lage fremtidens reiseopplevelser mer bærekraftige. Bærekraft er en prosess, ikke en tilstand.

Utvalget har med utgangspunkt i de fem utfordringene i punkt 6, kommet frem til følgende.

8.1 KONKRETE TILTAK RETTET MOT BRANSJEN:

Generelle tiltak for å sørge for mer bærekraftige reiser

 • Virksomhetene skal jobbe aktivt med bærekraft. Helt konkret forventes det av Virke at medlemmene som et minimum oppretter en koordinator for bærekraft, som har ansvaret for arbeidet med bærekraft i virksomheten. Det forventes videre at vedkommende skal gjennomføre en trening og eksamen i regi av Virke Reiseliv og Travelife (6), eller tilsvarende aktør valgt av Virke.
 • Virke Reiseliv skal sørge for at medlemmene får tilgang til verktøy, best practices, kurs og lignende som vil legger til rette for at medlemmene kan jobbe godt med bærekraft i sin virksomhet og i samarbeid med sine leverandører.
 • Virke Reiseliv skal jobbe for at samtlige medlemmer skal være bærekraftsertifiserte gjennom en valgfri godkjent sertifiseringsordning for bærekraft.
 • Virksomhetene skal være en pådriver for å utvikle ny grønn teknologi, til nye forretningsideer og -modeller, til utvikling av nye produkter og opplevelser som bidrar til at samfunnet klarer å oppnå bærekraftsmålene.
 • Virke og deres medlemmer skal samarbeide med myndigheter og næringsliv i Norge og på destinasjonene, for å få synergier og lykkes med å utvikle et mer bærekraftig reiseliv og bærekraftige destinasjoner.
 • Virke Reiseliv skal sammen med medlemmene jobbe for å få på plass en erfaringsbasert etter- og videreutdanning i bærekraftig reiseliv for reiselivets ansatte.
 • Virke Reiseliv skal innhente kunnskap om folks reisevaner og holdninger til bærekraftig reiseliv gjennom befolkningsundersøkelser.

(6) Les mer om Travelife i punkt 10.

TILTAK FOR Å MINIMERE AVTRYKKET PÅ KLIMA, NATUR OG MILJØ

Hjemme, før reisen: Reisebyråene og reisearrangørene skal jobbe for å:

 • Legge til rette for, gi råd om og gjøre det lettere å velge mer bærekraftige reisealternativer,
 • Tipse de reisende om hva de selv kan gjøre for å gjøre sin reise så bærekraftig som mulig.
 • Informere om tog som et alternativ til fly, der tog er et reelt alternativ.
 • Informere så godt som mulig om miljø- og klimaregnskapet ved hvert enkelt reisealternativ

Transportdelen av reisen: Reisearrangørene og reisebyråene skal jobbe for å:

 • Etterspørre, investere i eller bidra til å skape et marked for ny miljøvennlig teknologi, som for eksempel el-fly.
 • Etterspørre økt bruk av alternativt miljøvennlig drivstoff for fly.
 • På eget initiativ klimakompensere solgte reiser eller gjøre det lettere for de reisende å selv klimakompensere sine reiser.
 • Iverksette eller etterspørre tiltak som reduserer vekt på flyet.
 • Legge til rette for mer miljøvennlig transport på destinasjonene, for eksempel til og fra hotellet og i forbindelse med utflukter.

På destinasjonen: Reisearrangørene og reisebyråene skal jobbe for å:

 • Redusere forbruket av energi og benytte fornybar energi der det er mulig.
 • At hotellene minimerer matsvinn, for eksempel ved å sørge for korrekt beregning av mat i forhold til antall gjester.
 • Fase ut engangsplastikkartikler.
 • Bidra til resirkulering på destinasjonene.
 • Redusere forbruket av vann på overnattingsstedene.
 • Hjelpe og rådgi de besøkende om tiltak de kan gjøre for å bidra positivt lokalt og begrense eget fotavtrykk.
 • Forhindre at reiselivets bruk av naturressurser skader ressurs- og inntektsgrunnlag for lokalbefolkningen, og få på plass tiltak som gir effektive økonomiske insentiver lokalt for å bevare og styrke det biokulturelle mangfoldet.

 

MENNESKERETTIGHETER:

Generelle tiltak:

 • Virkes medlemmer skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele sin virksomhet og i leverandør- kjeden. Virksomhetene skal jobbe kontinuerlig for å forbedre egne etiske retningslinjer, policy og praksis, blant annet innkjøpspraksis, i dialog med leverandører og andre interessenter.
 • Virke Reiseliv skal jobbe for at samtlige reisearrangører og reisebyråer som er medlemmer i Virke gjennomfører risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for menneskerettighetsbrudd ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Tiltak knyttet til de ansattes arbeids- og lønnsvilkår Reisearrangører og reisebyråer som er medlemmer i Virke skal jobbe for å:

 • At den ansattes lønn for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
 • At de ansatte skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljø i egen virksomhet og hos leverandørene.
 • Rådgi kundene slik at de har kjennskap til lokale forhold, tipskultur og lignende.

Tiltak for å beskytte barn og forhindre menneskehandel

 • Virke vil bidra til at flere gjøres kjent med norsk politis tipsløsning på https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/  og til at man kan melde fra til norsk politi selv om det man er vitne til skjer i et annet land.
 • Virke Reiseliv vil oppfordre sine medlemmer til å bli medlem i ECPAT, som jobber mot seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, til å gi informasjon og opplæring til ansatte om hvordan de kan oppdage menneskehandel, utnyttelse og overgrep mot barn og til å utarbeide rutiner for hvordan ansatte i virksomheten skal håndtere saker hvor de reisende melder fra om menneskehandel, utnyttelse av barn og menneskehandel på destinasjonen.

Reisearrangører og reisebyråer som er medlemmer i Virke og som selger reiser til destinasjoner som er særlig utsatt for menneskehandel og utnyttelse av barn skal:

 • Bevisstgjøre sine ansatte om at det forekommer utnyttelse av barn og menneskehandel i forbindelse med reiser og informere om hvordan dette kan oppdages og rapporteres.
 • Utarbeide rutiner for hvordan ansatte i virksomheten skal håndtere saker hvor de reisende melder fra
 • om utnyttelse av barn og menneskehandel på destinasjonen.
 • Stille krav til relevante leverandører for å unngå menneskehandel, utnyttelse og overgrep mot barn.

Styrke lokalsamfunnet, ivareta kultur og tradisjoner og sikre lokal verdiskapning

Reisearrangører og reisebyråer som er medlemmer i Virke skal jobbe for å:

 • Benytte reisene de selger som et middel for å fremme positiv utvikling på sine destinasjoner.
 • Inspirere og legge til rette for lokale opplevelser med lokale aktører.
 • Bidra til å ivareta lokal kultur og tradisjon gjennom å løfte frem historiene og skape gode møter mellom mennesker.
 • Samarbeide på destinasjonene for å påvirke myndighetene til god bærekraftig reiselivsutvikling.
 • Bidra til styrking av lokalsamfunnet.
 • Øke antallet lokalt ansatte, også i lederstillinger, for eksempel gjennom å tilby utdanningsløp og traineeprogrammer.
 • Bidra til likestilling.
 • Benytte lokale leverandører og aktører.
 • At kundene blir lengre når de besøker en destinasjon.
 • Bidra til utvikling av infrastruktur, som søppelhåndtering.

8.2 INNSPILL TIL POLITIKERNE

 • Innfør incentivordninger for å tilrettelegge for utvikling og bruk av ny teknologi som vil gi mer miljøvennlige reiser, som el-fly.
 • Benytt flypassasjeravgiften og andre avgifter som pålegges reisebransjen til klimaformål, til å tilrettelegge for utvikling og bruk av ny teknologi, som elektriske fly og biobrensel og til å finansiere insentiver for å få ned utslippene fra flytrafikken.
 • Legg til rette for at det blir attraktivt å velge miljøvennlig transport til og fra flyplassene.
 • Endre reglene for tax-free, slik at tax-free kjøpt på flyet kan utleveres ved ankomst, slik at vekten på flyet kan reduseres.
 • Gjør det enklere og mer attraktivt å velge tog. Det er i dag ofte vanskeligere og dyrere å reise med tog enn fly.
 • Samarbeid på europeisk nivå for å forbedre togforbindelsene i Europa, både når det gjelder teknologi, bookingsystem og regelverk. I dag «glir» det ikke på tvers av landegrensene, og det er derfor vanskelig å kjøpe en gjennomgående togreise i Europa.
 • Arbeid aktivt og målrettet for at en global naturavtale kommer på plass i 2020.
 • Støtt organisasjoner som ECPAT som arbeider mot menneskehandel og utnyttelse av barn.
 • Bidra til å gjøre det kjent at norske reisende som er vitne til menneskehandel eller overgrep mot barn også kan melde fra til norsk politi, selv om det man er vitne til skjer i et annet land.
 • Samarbeid aktivt med reiselivsnæringen. Samarbeid øker sjansen for å lykkes i arbeidet for et mer bærekraftig reiseliv og samfunn.

8.3 RÅD TIL DE REISENDE

 • Tenk gjennom eget reisemønster og reis smartere og mer miljøvennlig. Ta lengre ferie når du først reiser eller kombiner forretningsreisen med en feriereise.
 • Begrens antall forretningsreiser gjennom bedre planlegging og andre møteformer.
 • Etterspør bærekraftige reisealternativer fra reisearrangører og reisebyråer både før og under oppholdet.
 • Velg flyselskap med lavest mulig utslipp.
 • Velg en reisearrangør som klimakompenserer reisen eller klimakompenser på eget initiativ.
 • Sjekk at overnattingsstedet du velger er miljø- eller bærekraftsertifisert. Tenk over vann- og energiforbruket ditt på hotellet.
 • Tenk gjennom hvordan du reiser til og fra flyplass. Ikke kjør i bilen alene, velg kollektivt.
 • Pakk lett og sammen med andre. Jo mindre bagasjen din veier, jo mindre blir klimabelastningen på flyet.
 • Bidra til lokal utvikling gjennom å kjøpe varer, tjenester og opplevelser lokalt. Ikke kjøp suvenirer som stammer fra truede arter. Husk at i mange land er de ansatte i reiselivsnæringen avhengig av tips. Sjekk tipskulturen dit du reiser.
 • Ikke se bort, men meld fra til hotell, reisearrangør eller direkte til lokalt politi dersom du er vitne til utnyttelse av barn. Vær bevisst på at du også kan melde fra til norsk politi, selv om det man er vitne til skjer i et annet land: https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/.

Hvordan melde fra til norsk politi – også når det man er vitne til skjer i et annet land:

Gjennom politiets tipsløsning på
https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/
kan man melde tips innenfor flere kategorier. Mest aktuelt i bekjempelse av menneskehandel, utnyttelse og seksuelle overgrep mot barn er kategoriene «Seksuell

utnyttelse av barn på internett» og «Menneskehandel». Disse er to er døgnkontinuerlig bemannet av politiet ved Kripos. Kategorien «Skjema for generelle tips» er ikke døgnkontinuerlig bemannet og bør ikke brukes i situasjoner hvor tipset bør tas tak i raskt, for eksempel ved pågående overgrep.