3. Om Veikartet

Beskjeden fra verdenssamfunnet er klar. For å løse utfordringene knyttet til klimakrisen, miljø, natur og sosiale forhold må vi som samfunn handle nå. Det gjelder også reiselivsnæringen. Med dette Veikartet vil reisebyråene og reisearrangørene sammen løfte arbeidet med bærekraft gjennom bransjefelleskapet i Virke.

Bærekraft handler om mer enn ivaretagelse av klima, natur og miljø. Det handler også om å utrydde fattigdom, om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, om sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Om å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. I tillegg handler det om å bidra til likestilling og å styrke menneskerettighetene.

Å kunne tilby bærekraftige reiser er en forutsetning for fremtidig konkurransekraft. Mange virksomheter jobber allerede godt med dette, hver for seg. Nå vil de også jobbe i fellesskap.

Reisebyråene og reisearrangørene ønsker å ha et langsiktig perspektiv, hvor det settes søkelys på hva som lønner seg også i årene fremover, ikke bare her og nå.

Virksomhetene er forskjellige og har behov for å iverksette ulike tiltak for å bidra til et mer bærekraftig reiseliv. Noen virksomheter er store, med mange ansatte, andre er få. Noen selger feriereiser, andre forretningsreiser, noen selger begge deler. Noen selger kun reiser til utlandet, mens andre selger både innenlands og utenlands. Utvalget har i sitt arbeid vært opptatt av at ulikhetene i bransjen ikke skal begrense oss. Vi ønsker å være ambisiøse og fremoverlente. Veikartet består av en rekke konkrete tiltak. Ikke alle er relevante eller mulige å gjennomføre for alle. Vårt utgangspunkt for Veikartet er derfor at ingen kan gjøre alt, at alle kan gjøre noe og at alle monner drar. Sammen som bransje kan vi lære og inspireres av hverandre til å lage fremtidens reiseopplevelser mer bærekraftige. Bærekraft er en prosess, ikke en tilstand. Veikartet skal være et virkemiddel for å komme videre i det viktige arbeidet for et mer bærekraftig reiseliv og samfunn.

Hensikten med Veikartet

1. Veikartet skal gi en visjon for et bærekraftig reiseliv i 2030 og 2050, og konkretisere hvordan reisearrangørene og reisebyråene selv kan bidra inn i dette arbeidet på kort og på lang sikt. Veikartets hovedfokus skal være på reiser til utlandet.
 
2. Veikartet skal gi innspill til tiltak politikerne bør gjennomføre for å bidra til et mer bærekraftig reiseliv og et mer bærekraftig samfunn i 2030.
 
3. Veikartet skal gi råd til hva de reisende kan gjøre for å bidra til å gjøre reisen mer bærekraftig.