7. Status og utviklingstrekk

7.1 Folk er mer opptatt av bærekraft når de skal reise

Virke Reiselivs egne undersøkelser(2) viser at antallet i befolkningen som oppgir at miljøhensyn er styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon øker – fra 23 prosent i 2017, til 33 prosent i 2019. Stadig flere er opptatt av bærekraft når de skal ut å reise. I undersøkelsen svarer 4 av 10 at det er viktig for dem med bærekraftige reisealternativer. Av disse igjen svarer halvparten at de er villig til å betale mer for en reise som gir bedre miljøsamvittighet.

Kairos Future gjennomførte i desember 2018 og januar 2019 en befolkningsundersøkelse om nordmenns, svensker og danskers syn på bærekraft og turisme (3).
Den viste at turistene er stadig mer bevisste og er opptatt av egenskaper på selve reisemålet, som mindre ressurssløsing, bevaring av den lokale autentisiteten og hensynet til lokalbefolkningen.

(2) Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse «Reisepuls»

(3) Kairo Future, Januar 2019: ”Hållbarhet – värt att betala för”.

Et av funnene fra undersøkelsen var at mange, særlig yngre og de som er bor i storbyer, oppgir at de har endret synet på bærekraft i løpet av de siste årene.
Men også en tredjedel av de som bor på mindre tettbygde steder er enige. Særlig påvirkes folk av den allmenne samfunnsdebatten rundt temaet bærekraft og miljø, men også personlige opplevelser som hetebølger og skogbranner har spilt inn i folks bevissthet. Hensynet til kommende generasjoner er også et tilbakevendende tema i svarene, og en viktig delforklaring til den økte bevisstheten rundt bærekraft generelt.

Undersøkelsen viste at bedre informasjon er viktig for å få flere til å velge bærekraftige ferier. Hele 59 prosent av de norske respondentene svarte at bedre informasjon om hvilke reiser som er bærekraftige var det som skulle til for å få de til å velge en mer bærekraftig ferie. Gjennom god rådgivning kan derfor reisebyråene og reisearrangørene spille en viktig rolle for å gjøre reiselivet mer bærekraftig.

7.2 Reiselivsnæringen bidrar til at samfunnet kan nå flere av FNs bærekraftsmål

Følgende mål er særlig relevante for reiselivsnæringen:

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Reiselivet må bidra til at vi som samfunn når målene. Næringen bidrar og skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og jobber allerede i dag for å redusere klimagassutslippene fra reiselivet, for å bevare natur, kultur og miljø, styrke de sosiale verdiene og å bidra til økonomisk utvikling på destinasjonene. Bransjen gjør allerede mye, men kan og vil gjøre mer.

Reiselivsnæringen er verdens tredje største eksportnæring og en av verdens raskest voksende næringer. Årlig vekst har de siste årene vært 3–4 prosent, og denne veksten antas å fortsette fram til 2030. Den sterke volumøkningen skaper utfordringer. Økt volum medfører økt press på natur, samt økt forurensing og forsøpling.

 

Reiselivsnæringen ønsker selv bidra til å ta i bruk ny teknologi og sette i verk tiltak som reduserer utslippene. Det trengs vilje og handling både fra næringen selv og fra politikerne for å nå visjonen om et klimanøytralt og bærekraftig reiseliv.

Turisme står for 10 prosent av verdens BNP, er verdens største arbeidsgiver og bidrar til om lag 1 av 10 stillinger globalt4. Det gir muligheter. Bransjen kan sørge for at folk får skikkelige arbeidsforhold, til å løfte mennesker ut av fattigdom, kvinner ut i arbeid og til at familier har mulighet til å gi barna sine utdanning. Gjennom et nært og godt samarbeid med sine partnere kan reisearrangørene og reisebyråene bidra til at destinasjonene utvikles på en bærekraftig måte, til det beste for enkeltmennesker og lokalsamfunn.

(4) Kilde: World Travel and Tourism Council (WTTC)

7.2.1 Hva gjøres i dag – eksempler

Tiltak for å begrense klimagassutslippene fra folks reiser

De største reisearrangørene bruker moderne, klimaeffektive fly. TUI Airways ble rangert som verdens mest karbondioksid- effektive flyselskap i atmosfair Airline Index 2017 og 2018. Apollo har, med Novair, siden 2017 Europas mest miljøvennlige flyflåte gjennom sin Airbus 321neo. Med denne nye flåten har drivstofforbruket blitt redusert med ca. 20 %. Også Vings eget flyselskap, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har de siste 15 

årene redusert utslippene med ca. 20 prosent, og fortsetter sin reise med å forurense mindre. Virksomhetene reduserer ytterligere utslippene gjennom driftseffektivitet, godt vedlikehold og ved hjelp av lette materialer ombord. Samtidig fyller de opp flyene med reisende, slik at ressursene blir brukt effektivt, og at flyet ikke flyr halvtomt.

Også de som står uten egne flyselskap bidrar. Reisebyrået Berg-Hansen er en aktiv pådriver for el-fly. Selskapet ber også kundene sine reise mindre og har satt i gang en egen togsatsning for å gi kundene alternativer til fly.

Klimakompensasjon

Ving klimakompenserer samtlige reiser. Både fly, hotell og busstransport kompenseres. Les mer her:
https://www.ving.no/baerekraftig-ferie

Tiltak i for å begrense klimagass- utslippene i egen virksomhet:

Expedia Group, som Egencia er en del av, utligner de årlige utslippene av klimagasser fra forretningsdrift som de selv kontrollerer, fra intern flyreise, arbeidstakers pendling, energi, avfallshåndtering og andre daglige aktiviteter. Dette tilsvarer å fjerne 17 890 personbiler fra veien i løpet av ett år,
eller å holde 193.431 fat olje i bakken. Les mer her: https://www.expediacares.com/earthday

Tiltak for å redusere plast i havet

Her kan du se eksempler på hvordan virksomheter jobber for å redusere plast i havet:
VING: https://www.ving.no/om-ving/barekraftig-reiseliv/no-place-for-plastic
TUI: https://www.tui.no/om-tui/barekraftig-reiseliv/slik-reduserer-vi-engangsplast/

Reiselivet bidrar lokalt, også når kriser inntreffer

Et eksempel på dette er Expedia Group, som Egencia er en del av, som i 2018 satte et mål om å plante 100 000 trær i Puerto Rico og nærliggende regioner som var ødelagt av orkaner. De omplantede områdene vil bidra til å forhindre farlige gjørmeskred. Les mer her:
https://www.expediacares.com/earthday

Jentesatsning

I tillegg til å skape arbeidsplasser for kvinner har flere virksomheter prosjekter som fremmer likestilling og gir jenter muligheter. Et eksempel er Kina Reiser som har opprettet et Jentefond for å bistå fattige jenter til en utdannelse. I fattige strøk er det jentebarna som først tas ut av skolen, og i den lille byen Qixian har Kina Reiser i flere år støttet de fattigste familiene slik at jenter har kunnet gå på skole og ta høyere utdanning. Les mer om prosjektet her: https://kinareiser.no

Tar standpunkt – styrker menneskerettighetene

Brunei innførte sharialover i 2019. Berg-Hansen valgte da å stenge tilgangen til den Brunei-eide hotellkjeden Dorchester Collection, i sine kanaler for å vise at det å svekke menneskerettighetene får konsekvenser. Les mer her: https://www.berg-hansen.no/blogg/vi-selger-ikke-len-ger-dorchester-collection/

Beskytter barn

Apollo, Ving og TUI er eksempler på virksomheter som har iverksatt tiltak for å beskytte barn mot overgrep på sine destinasjoner. De har sluttet seg til en oppførselskode, The Code. Det innebærer at de har bundet seg til å ha en policy, til å lære opp personale og informere kunder, samt at alle samarbeidskontrakter har en klausul vedrørende overgrep mot barn. I tillegg rapporterer de årlig til ECPAT.

Gir råd til de reisende for at reisen skal bli mer bærekraftig

Et eksempel på en vitrksomhet som gir råd til sine virksomheter er Ticket. Les mer her:
https://www.ticket.no/om-ticket/baerekraftig-reiseliv/tips

Bidrar til utvikling lokalt:

Et eksempel på hvordan reiselivet jobber for å styrke turismens positive konsekvenser på destinasjonene er TUI Care Foundations arbeid. Les mer om dette her: http://www.tuicarefoundation.com

Et annet eksempel er Hvitserk som gjennom stiftelsen Varde samler inn penger til ulike utviklingsprosjekter som utdanning, miljøtiltak eller utviklingen av arbeidsplasser i fjellturismen på stedet. Les mer:
https://www.stiftelsenvarde.no

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

Et eksempel på dette er Carpe Diem som tilbyr bærekraftige reiseopplevelser på destinasjonen som bidrar til å redde koraller og redusere søppel. Les mer her:
https://www.carpe-diem.no/reise/maafushi-maldivene-pa-lokalt-vis/

Glem aldri at du er en gjest

Hvitserk ber sine reisende aktivt om å ta kultur- og miljøhensyn ved å minne kundene om at reisene, enten det er eventyrreiser eller ekspedisjoner, går til spesielle kulturer og til helt unike miljø. De har utarbeidet «regler» det er verdt å ta med seg på tur. Les mer her:
https://www.hvitserk.no/om/ansvarlig-turisme

7.3 Klima- og naturendringenes konsekvenser for reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er selv svært utsatt for klimaendringene og står ovenfor en betydelig klimarisiko. Virkninger som mer ekstreme værforhold, vannmangel, tap av biologisk mangfold og skade på bygninger, ting og attraksjoner er eksempler på dette.

Natur, miljø og kultur på destinasjonen er selve grunnlaget for konkurranseevnen. Fortsetter klimaendringene vil det

utvilsomt påvirke næringen negativt, gjøre destinasjoner mindre attraktive for turisme og redusere økonomiske muligheter for lokalsamfunn.

Tap av natur er en like stor trussel mot vårt livsgrunnlag som klimaendringene er. Verdens bestander av ville dyr har gjennomsnittlig sunket med 60 prosent siden 1970, og pilene peker feil vei også for viktige naturtyper og økosystemer.

7.4 Bærekraft mer enn klima: Styrking av sosiale verdier

Styrking av sosiale verdier er en del av det viktige bærekraftsarbeidet. Det handler om å utrydde fattigdom, om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig

økonomisk vekst, om sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Om å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for
sosial degradering og utnytting. I tillegg handler det om å bidra til likestilling og å styrke menneskerettighetene.

7.4.1 Gode arbeidsvilkår

Å ivareta god jobbkvalitet for de ansatte er viktig for å sikre god utvikling og verdiskapning, uavhengig av hvor i verden man opererer. Det handler om å styrke kvaliteten på jobbene i reiselivet, herunder om å sikre et anstendig lønnsnivå. Det er viktig at det er nulltoleranse for diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell orientering, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet. Det må også være nulltoleranse for ufrivillig arbeid, seksuelt påtrengende, truende, fornærmende, utnyttende, eller brutal adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, for eksempel ekteskap eller graviditet.

Det skal være en grunnleggende rettighet å slutte seg til eller etablere fagforeninger og til å forhandle kollektivt, uten å bli hindret eller motarbeidet. Fagforeningsrepresentanter skal ikke oppleve å bli diskriminert eller at de hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid. Virke Reiseliv legger til grunn at medlemmene følger internasjonale regler og konvensjoner og at medlemmer i Virke og deres leverandører sørger for at arbeidstid, lønnsnivå og arbeidsforhold er i tråd med nasjonale lover og bransjestandarder.

7.4.2. Bekjemper menneskehandel og utnyttelse av barn

Menneskehandel og seksuell utnyttelse av barn er et samfunnsproblem som strekker seg på tvers av landegrenser. Alle barn kan bli ofre for seksuell utnyttelse, men noen barn befinner seg i situasjoner hvor de er ekstra sårbare og utsatt for dette. Fattigdom er en slik situasjon, og på steder med turisme som er preget av fattigdom øker risikoen for overgrep mot barn, for eksempel gjennom

prostitusjon. Seksuell utnytting av barn er ikke bare en forbrytelse, men også et alvorlig brudd på barns menneskerettigheter. Reiselivsnæringen bidrar og skal bidra til å bekjempe menneskehandel og utnyttelse av barn.

ECPAT, som jobber mot seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme er en viktig internasjonal aktør i arbeidet mot utnyttelse av barn. Virke oppfordrer sine medlemmer til å også være medlemmer i ECPAT.

7.4.3 Ansvarlig destinasjonsutvikling: Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

Der turismen utvikles på en god måte, i takt og samarbeid med lokalbefolkningen, med søkelys på ivaretagelse av lokal kultur og tradisjoner og på at lokalsamfunnet skal få økonomisk vekst og utvikling, vil turistnæringen være en positiv bidragsyter lokalt. I motsatt tilfelle risikerer man konflikt med lokalsamfunn, i stedet for god langsiktig utvikling til det beste for både lokalsamfunnet og turistnæringen. 

Steder hvor befolkningen opplever turister som noe negativt er sjeldent et godt sted å besøke.
Eksempler på slike steder kan være der man opplever

overturisme – der det ikke er tilrettelagt og planlagt
for god destinasjonsutvikling. Derfor bør samtlige reiselivsvirksomheter ha interesse av å jobbe for at lokalbefolkningen nyter godt av turismen. Som reisende ønsker flere og flere en autentisk opplevelse, gode møter med mennesker som har en historie å fortelle og en visshet om at man som besøkende bidrar til positiv utvikling.

God ansvarlig destinasjonsutvikling har flere positive effekter. Det kan for eksempel bidra til vern og vedlikehold av kulturarv, større oppmerksomhet rettet mot lokale tradisjoner og identitet, til transformering og revitalisering av gamle bydeler og det kan bidra til bevaring av natur- og kulturområder (5).

(5) Wall & Mathieson 2006, 163-168, i Walaas 2017, 231-232